Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-131/11, Up-748/11, Up-749/11, Up-750/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.131.11
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 849/2010 z dne 21. 4. 2011

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 857/2010 z dne 21. 4. 2011

Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06), I. tč.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 849/2010 z dne 21. 4. 2011 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 857/2010 z dne 21. 4. 2011 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) ter I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
K obravnavani zadevi U-I-131/11 sta bili s sklepom Ustavnega sodišča z dne 9. 9. 2011 pridruženi zadevi št. U-I-132/11 in U-I-133/11 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.
Polno besedilo:
U-I-131/11-4
Up-748/11-3
Up-749/11-3
Up-750/11-3
30. 9. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavnih pritožb in pobude družbe Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode, ki jo zastopa dr. Metka Arah, odvetnica v Ljubljani, na seji 30. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 856/2010 z dne 14. 4. 2011 se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 849/2010 z dne 21. 4. 2011 se zavrže. 
 
3. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 857/2010 z dne 21. 4. 2011 se zavrže. 
 
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) ter I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica (oziroma pobudnica) je vložila ustavne pritožbe zoper sodbe Upravnega sodišča, s katerimi so bile zavrnjene njene tožbe zoper odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje o odmeri vodnega povračila za leto 2007 za HE Medvode, HE Moste in HE Mavčiče. Pritožnica zatrjuje, da odmera vodnega povračila temelji na nezakonitih predpisih. Meni, da sodbe ne vsebujejo presoje spornih nezakonitih podzakonskih predpisov. Hkrati z ustavnimi pritožbami je vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (v nadaljevanju Sklep) in 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (v nadaljevanju Uredba). Zatrjuje, da so izpodbijani akti v neskladju z 2., 3., 14., 22., 25., 67., 74. in 87. členom, drugim in tretjim odstavkom 120. člena ter 147., 153. in 155. členom Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavne pritožbe zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1., 2. in 3. točka izreka). Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122).
 
3. Ustavno sodišče je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno presojati ustavnost in zakonitost predpisov in drugih splošnih aktov. Izpodbijani Sklep je Vlada Republike Slovenije izdala na podlagi 8. člena Uredbe. V I. točki Sklepa je določila ceno za osnovo vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007. Točka I Sklepa ne določa meril za oblikovanje cene, zato ni predpis ali splošni akt, za presojo katerega bi bilo Ustavno sodišče pristojno. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo (4. točka izreka).
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
6. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (4. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
družba Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode
Datum vloge:
28. 6. 2011
Datum odločitve:
30. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29592

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser