Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-175/10, Up-951/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.175.10
Akt:
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 105. čl. in 1. odst. 107. čl.

Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 13. čl. in 14. čl.

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 2. odst. 32. čl.

Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92)

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 375/2007 z dne 26. 5. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 172/2006 z dne 12. 1. 2007, odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-7/00 z dne 14. 3. 2006 in odločbo Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, št. 351-773/93 -DE-7 z dne 12. 10. 2004
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 105. člena in prvega odstavka 107. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrne. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. in 14. člena Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000) se zavrne. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 32. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 375/2007 z dne 26. 5. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 172/2006 z dne 12. 1. 2007, odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-7/00 z dne 14. 3. 2006 in odločbo Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, št. 351-773/93 -DE-7 z dne 12. 10. 2004 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Če pobuda ne vsebuje razlogov neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom, jo Ustavno sodišče zavrže. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-175/10-5
Up-951/10-7
30. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Zorane Sirk, Miloša Boneta in Gioconde Bizjak, vsi Nova Gorica, ter Marjana Boneta, Tržič, ki jih vse zastopa mag. Sebastjan Kerčmar, odvetnik v Novi Gorici, na seji 30. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 105. člena in prvega odstavka 107. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrne. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. in 14. člena Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000) se zavrne. 
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 32. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) se zavrže. 
 
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) se zavrže. 
 
5. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 375/2007 z dne 26. 5. 2010 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 172/2006 z dne 12. 1. 2007, odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-7/00 z dne 14. 3. 2006 in odločbo Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, št. 351-773/93 -DE-7 z dne 12. 10. 2004 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki (oziroma pritožniki) izpodbijajo v izreku navedene določbe Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (v nadaljevanju Navodilo) ter Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (v nadaljevanju Odlok). Zatrjujejo njihovo neskladje s členi 2, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 153 in 155 Ustave, izpodbijanim določbam Navodila ter Odloku pa očitajo tudi neskladje s prvim odstavkom 44. člena ZDen.
 
2. Vlagajo tudi ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije zoper sodbo Upravnega sodišča, s katero je to sodišče zavrnilo tožbo zoper odločitev upravnih organov, da se upravičencu Robertu Bonetu (tj. pravnemu predniku pritožnikov) za njemu lasten del podržavljenih nepremičnin prizna odškodnina v obliki obveznic Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana, v višini 31.668,14 DEM. Zatrjujejo kršitev 2., 14., 22., 23., 24., 25., 29., 33., 153. in 155. člena Ustave. Stališču, po katerem je za ugotavljanje obstoja ovir za vrnitev podržavljenih nepremičnin v naravi pravno pomembno njihovo stanje v času denacionalizacije, očitajo, da odstopa od uveljavljene sodne prakse, stališču, da podržavljenih zemljišč upravičencu ni mogoče vrniti v naravi zaradi ovire iz drugega odstavka 32. člena ZDen pa očitajo, da je napačno ter brez podlage v podatkih v spisu. Zatrjujejo, da je odškodnina, priznana upravičencu, očitno nesorazmerna z dejansko vrednostjo podržavljenih zemljišč, saj naj bi organi odločanja pri njihovem vrednotenju uporabili z Navodilom in Odlokom določeno metodologijo, ki pa naj zaradi spremenjenih razmer na trgu nepremičnin ne bi več zagotavljala vrednotenja, ki bi bilo skladno s prvim odstavkom 44. člena ZDen. Sodišču prve stopnje očitajo, da je odločilo, ne da bi opravilo glavno obravnavo, obema sodiščema pa, da nista odgovorili na vse pravno pomembne pritožbene in revizijske očitke ter da sta prehodne določbe ZUS-1, ki urejajo postopek s tožbo in revizijo v primerih, ko je bilo pravno sredstvo v upravnem sporu vloženo pred uveljavitvijo ZUS-1, uporabili na škodo pritožnikov.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma za oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda v delu, ki se nanaša na izpodbijane določbe ZUS-1 in Navodila ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj. Zato je Ustavno sodišče njihovi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 105. člena in prvega odstavka 107. člena ZUS-1 ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. in 14. člena Navodila zavrnilo (1. in 2. točka izreka).
 
4. V drugem odstavku 24.b člena ZUstS določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanega predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske norme oziroma protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa. V pobudi očitane protiustavnosti zato ni mogoče utemeljiti zgolj s trditvijo, da je zakon protiustaven, če se razlaga na način, kot ga je razlagalo sodišče. Prav tako morajo biti v pobudi jasno in določno navedeni razlogi, iz katerih se izpodbijanemu podzakonskemu predpisu očita protiustavnost oziroma nezakonitost.
 
5. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS niso izpolnjeni. Ker pobuda v delu, ki se nanaša na izpodbijani ureditvi ZDen in Odloka ne izpolnjuje pogojev iz navedenih členov ZUstS, je Ustavno sodišče njihovi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 32. člena ZDen ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka zavrglo (3. in 4. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (5. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zorana Sirk, Nova Gorica in drugi
Datum vloge:
20. 7. 2010
Datum odločitve:
30. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
zavrnitev
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29596

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser