Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-45/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.45.10
Akt:
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09)

Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in Sklepa o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki po svoji naravi ni predpis. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo ustavnosti in zakonitosti akta, ki je po svoji pravni naravi posamičen akt in ne predpis. Zakonitost aktov organov lokalnih skupnosti, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja, se namreč presoja v upravnem sporu.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-45/10-6
25. 10. 2011
 
S K LE P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožefe Pikec, Log pri Brezovici, in drugih, na seji 25. oktobra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) in Sklepa o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 (v nadaljevanju Letni načrt) in Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log – Dragomer (v nadaljevanju Sklep). Pravni interes utemeljujejo z navedbo, da uporabljajo javno pot, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 2022/14 in 2022/15, obe k. o. Log. S prodajo teh parcel naj jim bi bil onemogočen dostop do njihovih nepremičnin. Zatrjujejo neskladje teh aktov s 138. členom Ustave, Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – ZGO-1) in Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – ZJC).
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave in 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) med drugim pristojno odločati o skladnosti zakonov z Ustavo, o skladnosti podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Z vidika pristojnosti Ustavnega sodišča je v tem primeru pomembno predvsem vprašanje, ali sta izpodbijana akta sploh predpisa oziroma splošna akta, izdana za izvrševanje javnih pooblastil.
 
3. Letni načrt ureja prodaje in odkupe zemljišč po posameznih parcelah. Pri presoji, ali je Ustavno sodišče pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti akta, izdanega v obliki predpisa, je po ustaljeni ustavnosodni presoji, kadar se ne izpodbija zakon, odločilen tudi materialni kriterij (vsebinski), tj. ali akt vsebuje splošne in abstraktne norme, ki navzven povzročajo pravne učinke. Letni načrt ni tak akt. Iz same njegove vsebine je namreč razvidno, da nima abstraktnih in splošnih, navzven učinkujočih pravnih pravil, ki bi urejala posamezna pravna razmerja. Nasprotna udeleženka je s tem aktom zgolj določila nepremičnine, ki bodo predmet pravnega prometa.
 
4. Pobudniki izpodbijajo tudi Sklep, s katerim je Občina spremenila status zemljišč. Izpodbijani Sklep je po svoji pravni naravi posamičen akt (spreminja status parcele) in ne predpis. Zakonitost aktov organov lokalne skupnosti, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja, se presoja v upravnem sporu (četrti odstavek 5. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – v nadaljevanju ZUS-1). Pobudniki zato lahko izpodbijajo Sklep s tožbo pri Upravnem sodišču v roku trideset dni od vročitve tega sklepa (četrti odstavek 23. člena ZUS-1).
 
5. Ker izpodbijana akta nista predpisa, je Ustavno sodišče pobudo zaradi nepristojnosti zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS
v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
 
zanj
 
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Jožefa Pikec, Log pri Brezovici in drugi
Datum vloge:
18. 2. 2010
Datum odločitve:
25. 10. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29608

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser