Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-36/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.36.09
Akt:
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 1. odst.. 92. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-36/09-4
3. 11. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude A. B., C., ki ga zastopajo Janez Gruden, Nataša Čeč Gruden in Mojca Starec, odvetniki v Ljubljani, na seji 3. novembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) v delu, v katerem ureja pravico otroka do vložitve tožbe na ugotovitev očetovstva. Zatrjuje, da po pričetku učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-328/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 78) izpodbijana zakonska določba otroku omogoča vložitev tožbe na ugotovitev očetovstva brez kakršne koli časovne omejitve. Po mnenju pobudnika je to v neskladju s 34. in 35. členom Ustave. Pojasni, da mu je bila januarja 2009 vročena tožba zaradi ugotovitve očetovstva. Meni, da je z izpodbijano zakonsko ureditvijo neposredno poseženo v njegove pravice, saj se mu je po pričetku učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča in po prejemu tožbe sesulo dotlej urejeno družinsko življenje.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Glede na okoliščine obravnavane zadeve, na katere opozarja pobudnik v svoji vlogi, Ustavno sodišče pojasnjuje, da mora pobudnik trditve o protiustavnosti izpodbijanega predpisa (zaradi odsotnosti kakršne koli časovne omejitve za vložitev tožbe na ugotovitev očetovstva) uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči. Do teh trditev se bodo morala sodišča, ki so pri odločanju vezana na Ustavo in zakon (125. člen Ustave), v skladu z 22. členom Ustave opredeliti ter jih bodisi argumentirano zavrniti ali pa, če se bodo z njimi strinjala, prekiniti postopek ter začeti postopek za oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim sodiščem (156. člen Ustave). Šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev bo lahko pobudnik hkrati z ustavno pritožbo zoper končno odločbo pravdnega sodišča vložil tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZZZDR. Ker torej pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa, je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
zanj
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
A. B., C.
Datum vloge:
23. 2. 2009
Datum odločitve:
3. 11. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29609

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser