Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-163/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.163.10
Akt:
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 1. odst. 92. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže zahtevo reprezentativnega sindikata, če ogroženost pravic delavcev ni izkazana. 
Geslo:
1.2.51.3.6 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Reprezentativni sindikat za območje države.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-163/10-13
10. 11. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, Ljubljana, in Sindikata vojakov Slovenije, Slovenska Bistrica, ki ju zastopa mag. Peter Kos, odvetnik v Kopru, na seji 10. novembra 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Sindikat vojakov Slovenije (v nadaljevanju predlagatelja) izpodbijata v izreku navedeno določbo Zakona o obrambi (v nadaljevanju ZObr). Po navedeni določbi ZObr lahko, kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, z ministrstvom sklene pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se zagotavlja enake možnosti za moške in ženske, in sicer kot kandidat za podčastnika in častnika oziroma vojaškega uslužbenca za nedoločen čas ali določen čas do deset let, ki se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, kot kandidat za vojaka pa do deset let in se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar ne dlje kot do 45. leta starosti. Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju s 14. in 15. členom Ustave. Predlagatelja menita, da za ureditev, ki pomeni izjemo od splošne delovnopravne ureditve, katere značilnost je sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, ni utemeljenega razloga. Zaradi takšne ureditve naj bi imeli pripadniki stalne sestave Slovenske vojske manj pravic na delovnopravnem področju oziroma naj bi bilo njihovo varstvo neustrezno. Prav tako naj bi bili v slabšem položaju v primerjavi z drugimi delavci tudi na drugih področjih, kot npr. v zvezi z reševanjem stanovanjskih vprašanj in zagotavljanjem pravice do starševskega varstva. Še v slabšem položaju kot drugi pripadniki Slovenske vojske naj bi bili vojaki, ki lahko pogodbe o zaposlitvi sklepajo le za določen čas in le za čas do dopolnitve 45. leta starosti. Predlagatelja navajata primer pripadnika Slovenske vojske, kateremu je bila na podlagi 95. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 – ZSSloV) v podpis ponujena pogodba o zaposlitvi. Ker naj vojak ponujene pogodbe ne bi želel podpisati, mu naj bi bil v skladu z navedeno določbo izdan sklep, ki je nadomestil pogodbo o zaposlitvi. Ministrstvo je njegov ugovor zoper tak sklep z odločbo zavrnilo. Odločba naj bi postala pravnomočna, saj naj zoper njo ne bi vložil tožbe na delovno sodišče. Predlagatelja predlagata Ustavnemu sodišču tudi razpis javne obravnave.
 
B.
 
2. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic lahko na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa le v primeru, če so ogrožene pravice delavcev.
 
3. Predlagatelja utemeljujeta upravičenost vložitve obravnavane zahteve predvsem z navedbo, da izpodbijana ureditev, po kateri se, za razliko od splošne ureditve delovnih razmerij (Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 – v nadaljevanju ZDR), praviloma sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas in po kateri lahko vojaki svoj poklic opravljajo le do dopolnitve starosti 45 let, ogroža pravice pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, saj naj takšna ureditev ne bi zagotavljala ustreznega varstva pravic delavca in njegove zaposlitve. Zaradi takšne ureditve naj bi imeli zaposleni v Slovenski vojski manj pravic tudi na drugih področjih.
 
4. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-101/95 z dne 8. 1. 1998 (Uradni list RS, št. 13/98, in OdlUS VII, 2) navedlo, da drugačno urejanje zaposlovanja v stalni sestavi Slovenske vojske na podlagi ureditve v ZObr samo po sebi ne krši Ustave. Zatrjevanje predlagateljev, da izpodbijana ureditev iz prvega odstavka 92. člena ZObr drugače ureja ta razmerja v primerjavi s splošno ureditvijo v ZDR, zato ne izkazuje ogroženosti pravic delavcev. Ker zato za presojo zatrjevanih protiustavnosti ni izpolnjen pogoj iz enajste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS, je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
 
5. Glede na to, da Konfederacija sindikatov 90 Slovenije izpolnjuje pogoj reprezentativnosti iz enajste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS, se Ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali izpolnjuje ta pogoj tudi Sindikat vojakov Slovenije.
 
6. Ker je Ustavno sodišče zahtevo predlagateljev zavrglo, se mu ni bilo treba opredeliti do njunega predloga za razpis javne obravnave.
 
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnice Klampfer, Korpič − Horvat in Pogačar ter sodnik Mozetič.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
7. 7. 2010
Datum odločitve:
10. 11. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29613

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser