Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-288/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.288.11
Akt:
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 14/10)
Izrek:
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 14/10) se odpravi.
Evidenčni stavek:
Tehnični popravek, ki spreminja in dopolnjuje vsebino občinskega prostorskega načrta, in je bil sprejet po običajnem postopku sprejemanja predpisov v občinskem svetu, ne pa po postopku, ki ga za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta določa Zakon o prostorskem načrtovanju, je v neskladju z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju in s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
1.5.51.1.19 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odprava podzakonskega predpisa.
3.13 - Splošna načela - Zakonitost.
Pravna podlaga:
Člen 153.3, Ustava [URS]
Člen 45.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-288/11-6
15. 12. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 15. decembra 2011
 
odločilo:
 
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 14/10) se odpravi. 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Vlada zahteva oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (v nadaljevanju Tehnični popravek). Navaja, da Občina Šentjernej (v nadaljevanju Občina) s Tehničnim popravkom ni popravila zgolj redakcijskih napak v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/10 – v nadaljevanju Odlok o OPN), ampak je navedeni prostorski akt vsebinsko spremenila in dopolnila. Tehnični popravek naj bi omogočal dodatne vrste objektov in dejavnosti na določenih območjih ter določal drugačne pogoje glede velikosti in oblikovanja objektov. Ker Občina takšnih sprememb in dopolnitev prostorskega akta ni sprejela po predpisanem postopku, naj bi bil Tehnični popravek v neskladju z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – v nadaljevanju ZPNačrt) in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani akt odpravi.
 
2. Občina odgovarja, da je Tehnični popravek sprejela, ker se je po uveljavitvi Odloka o OPN izkazalo, da so nekatere njegove določbe preveč omejujoče in nejasne. Navaja, da Tehnični popravek res presega naravo popravka, zato je že začela s postopkom priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o OPN.
 
 
B.
 
3. Ustavno sodišče je moralo v zadevi najprej presoditi, ali je izpodbijani Tehnični popravek predpis lokalne skupnosti ali akt, ki zgolj popravlja pomote v Odloku o OPN. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da gre za popravek prostorskega akta v primeru, če gre za popravljanje pomot tehnične narave (npr. odločba št. U-I-175/03 z dne 7. 4. 2005, Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 18, ter sklep št. U-I-187/09 z dne 7. 10. 2009, Uradni list RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 45). Če takšen akt spreminja in dopolnjuje vsebino prostorskega akta, pa gre za predpis, ki mora biti sprejet po predpisanem postopku za pripravo in sprejem prostorskih aktov. V obravnavanem primeru Tehnični popravek spreminja in dopolnjuje vsebino Odloka o OPN, saj ureja dodatne vrste objektov in dejavnosti na določenih območjih ter drugačne pogoje glede velikosti in oblikovanja objektov, kot jih je urejal Odlok o OPN. Dejstva, da Tehnični popravek ne popravlja zgolj pomot v Odloku o OPN, ne zanika niti nasprotna udeleženka. Občina celo sama navaja, da Tehnični popravek presega naravo popravka.
 
4. Po četrti alineji prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) odloča Ustavno sodišče o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni. Pri tem odloča Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka navedenega člena ZUstS tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti. V obravnavani zadevi je Občinski svet Občine izpodbijani predpis sprejel po običajnem postopku sprejemanja predpisov v občinskem svetu in ne po postopku, ki je s 46. do 53. členom ZPNačrt predpisan za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta. Tehnični popravek je bil zato sprejet v neskladju z 18. členom ZPNačrt, po katerem se spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem. Glede na navedeno je Tehnični popravek v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, po katerem morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni.
 
5. Na podlagi prvega odstavka 45. člena ZUstS Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske akte ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi. Navedene akte odpravi, kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti (drugi odstavek 45. člena ZUstS). Občina navaja, da so na podlagi izpodbijanega Tehničnega popravka posamezniki pri pristojnih upravnih organih že vložili vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj. Postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj, ki lahko pripeljejo do pravnomočnih odločitev, v času odločanja Ustavnega sodišča torej že potekajo. Ustavno sodišče je zato Tehnični popravek odpravilo.
 
 
C.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi drugega odstavka 45. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
4. 11. 2011
Datum odločitve:
15. 12. 2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Uradni list RS, št. 109/2011 Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2012
Dokument:
US29636

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser