Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
Up-791/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.791.10
Akt:
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 211/2010 z dne 23. 3. 2010

Sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 111/2009 z dne 30. 6. 2009
Izrek:
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 211/2010 z dne 23. 3. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 111/2009 z dne 30. 6. 2009 se razveljavita. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje.
Evidenčni stavek:
Načelna izključitev učinka razveljavitve predpisa na razmerja, o katerih je bilo pravnomočno odločeno, ne velja v primeru, v katerem je bila vložena pravočasna ustavna pritožba zoper pravnomočni posamični akt, ki temelji na (kasneje) razveljavljenem predpisu, ustavni pritožnik pa je na protiustavnost (kasneje) razveljavljenega predpisa opozarjal že v predhodnem postopku pred sodišči. Ker sta sodišči izpodbijani sodbi oprli na prvi odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku, ki ga je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-161/10 z dne 9. 12. 2010 (po vložitvi ustavne pritožbe pritožnice) razveljavilo zaradi neskladnosti s prvim odstavkom 23. člena Ustave, sta v konkretnem postopku kršili pritožničino pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. 
Geslo:
1.5.51.2.10 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Razveljavitev/odprava izpodbijanega akta in vrnitev v novo odločanje.
5.3.13.2 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dostop do sodišč.
Pravna podlaga:
Člen 23.1, Ustava [URS]
Člen 59.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-791/10-17
8. 12. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe Mercator, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Eva Janc, odvetnica na Ptuju, na seji 8. decembra 2011
 
odločilo:
 
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 211/2010 z dne 23. 3. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 111/2009 z dne 30. 6. 2009 se razveljavita. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Sodišče prve stopnje je izdalo sodbo na podlagi odpovedi, ker je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP). Višje sodišče je s sodbo zavrnilo pritožničino pritožbo. V obrazložitvi sodbe je sprejelo stališče, da prvi odstavek 282. člena ZPP ni v neskladju z Ustavo. Pojasnilo je, da je bila novela navedene določbe z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 45/08 – v nadaljevanju ZPP-D) sprejeta s ciljem doseči udeležbo obeh strank na obravnavi in s tem povečanje njune aktivnosti v postopku, ker naj bi to pripomoglo k pospešenemu in koncentriranemu obravnavanju zadev ter k večji vsebinski kakovosti sojenja. Pritožnica je vložila tudi predlog za dopustitev revizije, v katerem je opozarjala na protiustavnost prvega odstavka 282. člena ZPP, vendar je Vrhovno sodišče njen predlog zavrnilo.
 
2. Pritožnica predlaga sprejetje ustavne pritožbe v obravnavo, ker naj bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve. Zatrjuje, da izpodbijani sodni odločbi temeljita na prvem odstavku 282. člena ZPP, ki naj bi bil v neskladju z 22. členom in prvim odstavkom 23. člena Ustave. Meni, da 23. člen Ustave zagotavlja, da se nosilcem zatrjevanih pravic materialnega prava omogoči vsebinsko sodno varstvo. Poudarja, da je zakonodajalec z ZPP-D in noveliranim prvim odstavkom 282. člena ZPP sicer legitimno sledil cilju pospešitve postopkov, vendar bi se po njenem mnenju ta cilj dalo doseči tudi z milejšim posegom v pravico do učinkovitega sodnega varstva, na primer z domnevo umika tožbe. Zato naj bi ureditev v prvem odstavku 282. člena ZPP pomenila nesorazmeren poseg v pravico tožeče stranke do vsebinskega sodnega varstva. Pritožnica zatrjuje, da sta ji bili z izpodbijanima sodbama, ki temeljita na protiustavni določbi prvega odstavka 282. člena ZPP, kršeni pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave in pravica do učinkovitega sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Ob tem navaja, da je navedena kršitev imela zanjo tudi hujše posledice, ker terjatve v višini 30.828,22 EUR ne bo več mogla uveljaviti.
 
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-791/10 z dne 26. 9. 2011 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Višje sodišče v Ljubljani. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena ZUstS pa je ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni stranki iz pravdnega postopka, družbi Eko Klas, d. o. o., Križevci pri Ljutomeru, ki odgovora ni podala.
 
 
B.
 
4. Pritožnica zatrjuje, da ji je bila kršena pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker izpodbijani sodbi sodišč temeljita na prvem odstavku 282. člena ZPP, ki naj bi bil v neskladju s to določbo Ustave.
 
5. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-161/10 z dne 9. 12. 2010 (Uradni list RS, št. 107/10) prvi odstavek 282. člena ZPP razveljavilo zaradi neskladnosti zakonske ureditve s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Takšno odločitev je utemeljilo s stališčem, da zakonska ureditev, po kateri sodišče izda sodbo na podlagi odpovedi, če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo, če poravnalni narok ni bil razpisan, ne pride tožeča stranka (ob hkratni odsotnosti ovir za izdajo take sodbe), pomeni prekomeren poseg v tožnikovo pravico do sodnega varstva.
 
6. Odločbo št. U-I-161/10 je Ustavno sodišče sprejelo po izdaji (in pravnomočnosti) izpodbijanih sodb. Zakon ali del zakona, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, se po 44. členu ZUstS sicer ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. Vendar je Ustavno sodišče že sprejelo stališče, da učinkuje razveljavitev zakona tudi na pravnomočno urejena pravna razmerja, če je bila zoper posamični akt pravočasno vložena ustavna pritožba in o njej do začetka učinkovanja razveljavitve še ni bilo odločeno.[1] Glede na novejšo ustavnosodno presojo[2] pa mora pritožnik zato, da razveljavitev zakona učinkuje tudi v njegovem že pravnomočno urejenem pravnem razmerju, protiustavnost ureditve zatrjevati že v postopkih pred rednimi sodišči.
 
7. Ker je pritožnica v obravnavani zadevi protiustavnost prvega odstavka 282. člena ZPP in kršitev pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave uveljavljala na vseh stopnjah sodnega postopka, razveljavitev prvega odstavka 282. člena ZPP z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-161/10 učinkuje tudi v postopku s to ustavno pritožbo.[3] Glede na navedeno sta sodišči s tem, ko sta zavrnitev tožbenega zahtevka oprli na prvi odstavek 282. člena ZPP, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo zaradi neskladnosti s prvim odstavkom 23. člena Ustave, pritožnici v konkretnem postopku kršili pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje.
 
8. Glede na sprejetje take odločitve se Ustavnemu sodišču do drugih očitanih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni bilo treba opredeliti.
 
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opombe:
[1] Primerjaj na primer naslednje odločbe Ustavnega sodišča: št. Up-252/96 z dne 30. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 86/99, in OdlUS VIII, 293), št. Up-295/97 z dne 13. 10. 1999 (OdlUS VIII, 294), št. Up-1054/05 z dne 23. 11. 2006 (Uradni list RS, št. 136/06) ter št. Up-227/05 z dne 24. 5. 2007 (Uradni list RS, št. 50/07, in OdlUS XVI, 57).
[2] Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) in št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79).
[3] Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-161/10 z dne 9. 12. 2010 je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 107/10, dne 29. 12. 2010. Razveljavitev prvega odstavka 282. člena ZPP tako velja od 30. 12. 2010. Ustavna pritožba pa je bila vložena 14. 6. 2010.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Družba Mercator, d. d., Ljubljana
Datum vloge:
16. 1. 2010
Datum odločitve:
8. 12. 2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Uradni list RS, št. 4/2012
Dokument:
US29639

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser