Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-315/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.315.11
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), kolikor kategorizira javno pot Sp. Griže – Soseska, v delu, ki poteka po zemljišču s parc. št. 1904/0, k. o. Zabukovica, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobuda je prepozna, če ni vložena v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ki učinkuje neposredno oziroma od dneva, ko sta pobudnika izvedela za nastanek škodljivih posledic.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Drugo.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-315/11-4
20. 12. 2011
 
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Zbašnik Zabovnik in Franca Zbašnika, oba Griže, na seji 20. decembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99 in 134/04), kolikor kategorizira javno pot Sp. Griže – Soseska, v delu, ki poteka po zemljišču s parc. št. 1904/0, k. o. Zabukovica, se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika izpodbijata 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (v nadaljevanju Odlok), kolikor kategorizira javno pot Sp. Griže – Soseska, v delu, ki poteka po njunem zemljišču, in hkrati predlagata začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega predpisa. Navajata, da je Občina Žalec njuno zemljišče kategorizirala kot javno pot brez njunega soglasja. Odlok naj bi bil v neskladju s 33., 67., 69., 72. in 154. členom Ustave.
 
2. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži pobudo, kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, v enem letu od njegove uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
 
3. Odlok je v izpodbijanem delu začel veljati 13. 11. 1999. Pobudnika sta pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka vložila 30. 11. 2011, tj. več kot dvanajst let po uveljavitvi Odloka. Da vlagata pobudo v roku enega leta od dneva, ko sta izvedela za nastanek škodljivih posledic, pobudnika ne zatrjujeta. Ker njuna pobuda ni pravočasno vložena, jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Irena Zbašnik Zabovnik in Franc Zbašnik, Griže
Datum vloge:
7. 12. 2011
Datum odločitve:
20. 12. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29641

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser