Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
Up-289/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2012:Up.289.11
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 1717/2010 z dne 9. 11. 2010
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 1717/2010 z dne 9. 11. 2010 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pravdni stroški, ki so v izvršbi predmet samostojne terjatve, ne izgubijo narave stroškov postopka. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.a.2.2, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-289/11-6
2. 3. 2012
 
 
SKLEP 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Walter Opitz, Republika Nemčija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d. o. o., Ptuj, na seji 2. marca 2012
 
sklenil:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 1717/2010 z dne 9. 11. 2010 se zavrže. 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Sodišče prve stopnje je s sklepom št. 0277 Ig 11/2008 z dne 30. 9. 2008 dovolilo predlagano izvršbo za pritožnikovo terjatev do družbe, stečajne dolžnice, iz naslova pravdnih stroškov. S sklepom št. Ig 11/2008 z dne 28. 7. 2010 je sodišče prve stopnje sklenilo, da se ugovoru dolžnice ugodi ter da se sklep o izvršbi razveljavi in predlog za izvršbo zavrne. Sprejelo je stališče, da je dolžničin ugovor iz razloga, ki preprečuje izvršbo na podlagi 7. točke prvega odstavka 55. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11 – ZIZ), utemeljen, ker naj bi bila posebna stečajna masa v zvezi s sredstvi, pridobljenimi s prodajo predmeta, ki naj bi bil predmet ločitvene pravice, izvzeta iz izvršbe. Višje sodišče je z izpodbijanim sklepom št. II Ip 1717/2010 z dne 9. 11. 2010 zavrnilo pritožnikovo pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje št. Ig 11/2008 z dne 28. 7. 2010. Pritožniku je pojasnilo, da njegova terjatev nedvomno sodi med stroške stečajnega postopka, kar pomeni, da se poplača v celoti in ne sorazmerno (10. in 160. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99 – ZPPSL), vendar ne iz posebne stečajne mase.
 
2. Pritožnik izpodbija le sklep sodišča višje stopnje ter zatrjuje kršitev pravic iz 22. in 25. člena Ustave. Meni, da mu je Višje sodišče kršilo pravico do izjave iz 22. člena Ustave in pravico do pritožbe iz 25. člena Ustave, ker ni odgovorilo na njegove pritožbene navedbe, ki so po njegovem mnenju ključne za odločitev v zadevi. Pritožnik meni, da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, saj naj bi bilo pri odločanju o vseh pravnih sredstvih pomembno, da se morajo višja sodišča opredeliti do navedb strank. Poleg tega naj bi bila odločitev Višjega sodišča tudi arbitrarna, ker naj Višje sodišče za zavrnitev predloga za izvršbo tudi na druga denarna sredstva na transakcijskem računu dolžnice (ki ne pomenijo posebne stečajne mase) ne bi imelo nobenega upravičenega razloga. Pritožnik zatrjuje, da ima odločitev zanj hujše posledice, ker naj bi bila zaradi tega onemogočena izterjava njegove terjatve v višini 14.569,39 EUR.
 
3. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imele hujše posledice za pritožnika. Po drugi alineji drugega odstavka tega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, pri katerih se z ustavno pritožbo izpodbija le odločitev o stroških postopka. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča, ki je potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se zavrne predlog za izvršbo, s katerim je pritožnik terjal plačilo pravdnih stroškov v izvršbi. Gre za stroške postopka, ki so bili pritožniku s sodbo pravdnega sodišča prisojeni kot postranska terjatev. Pravdni stroški pa ne izgubijo narave stroškov postopka, če so v izvršbi predmet samostojne izterjave. Zato ustavna pritožba ni dovoljena. Glede na to, da pritožnik izjemne obravnave nedovoljene ustavne pritožbe ne predlaga, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Etelka Korpič – Horvat ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in Jan Zobec. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Walter Opitz, Republika Nemčija
Datum vloge:
7. 3. 2011
Datum odločitve:
2. 3. 2012
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29688

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser