Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-268/10, Up-1453/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2012:U.I.268.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 659/2010 z dne 4. 8. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 0929 I 6846/2001 z dne 16. 2. 2010

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ)
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 659/2010 z dne 4. 8. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 0929 I 6846/2001 z dne 16. 2. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo.
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.52.11 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55. a členu ZUstS.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-268/10-3
Up-1453/10-4
23. 2. 2012
 
SKLEP 


Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe KOMUNAPROJEKT, d. d., Maribor, ki jo zastopa Matej Pirih, odvetnik v Mariboru, na seji 23. februarja 2012
 

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 659/2010 z dne 4. 8. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 0929 I 6846/2001 z dne 16. 2. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se zavrže. 

 
OBRAZLOŽITEV

1. Okrajno sodišče v Mariboru je zavrnilo predlog pritožnice oziroma pobudnice (v izvršbi dolžnice) za nasprotno izvršbo, s katerim je zahtevala vračilo dela izterjanih zamudnih obresti. Višje sodišče je njeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Pobudnica hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Izpodbija 67. člen ZIZ, ker naj bi bila določba nejasna in s tem v neskladju z 2. členom Ustave. Zatrjuje tudi, da je ZIZ v neskladju z 2. členom Ustave, ker ne določa, da mora sodišče v vsakem primeru izdati sklep o končanju izvršilnega postopka, zoper katerega je dopustna pritožba. Predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi protiustavnost ZIZ.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka). Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče obrazložilo v sklepu št. Up-70/06 z dne 27. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVI, 123).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pravni interes pobudnice za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Odločitev o pobudi zato na pobudničin položaj v obravnavanem izvršilnem postopku ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti ZIZ. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.


dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
družba KOMUNAPROJEKT, d. d., Maribor
Datum vloge:
1. 12. 2010
Datum odločitve:
23. 2. 2012
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29692

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser