Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-14/12, Up-60/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2012:U.I.14.12
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 947/2011 z dne 22. 9. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 1068 In 373/2000 z dne 23. 6. 2011

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 2. odst. 191. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 947/2011 z dne 22. 9. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 1068 In 373/2000 z dne 23. 6. 2011 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 191. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. 
Geslo:
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Številka: U-I-14/12-5 
Up-60/12-7 
Datum: 13. 4. 2012  
 
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Ekosvet, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 13. aprila 2012 
 
sklenilo: 
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 947/2011 z dne 22. 9. 2011 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. 1068 In 373/2000 z dne 23. 6. 2011 se zavrže.  
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 191. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se zavrže.  
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnica oziroma pobudnica, ki je v postopku izvršbe kupila nepremičnino, izpodbija sklepa sodišč prve in druge stopnje, ki sta zavrnili njen predlog za oprostitev položitve kupnine do višine zneska, ki bi ji pripadal po sklepu o poplačilu upnikov. Sodišči sta se oprli na drugi odstavek 191. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ki omogoča tako oprostitev položitve kupnine le kupcu, ki je edini upnik. Pritožnica izpodbijanima sklepoma očita kršitev človekovih pravic iz 22. in 23. člena Ustave ter navaja, da je bila z njima prizadeta njena pravica do poplačila terjatve.  
 
2. Hkrati z ustavno pritožbo pobudnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 191. člena ZIZ. Zatrjuje neskladje izpodbijane določbe s 14., 22. in 23. členom Ustave ter se sklicuje na iste razloge kot v ustavni pritožbi.  
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pritožnica nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi (1. točka izreka).  
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. 
 
5. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pravni interes pobudnice za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Odločitev o pobudi zato na pobudničin položaj v obravnavanem izvršilnem postopku ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 191. člena ZIZ. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka). 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.  
 
 
 
dr. Ernest Petrič 
Predsednik 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Ekosvet, d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
20. 1. 2012
Datum odločitve:
13. 4. 2012
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29733

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser