Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-33/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2012:U.I.33.10
Akt:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 28/09) (ZIZ), 23. čl., 2. tč. 1. odst. 55. čl. in 58. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti 23. člena, 2. točke prvega odstavka 55. člena in 58. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 28/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-33/10-5
3. 5. 2012

SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Tomislava Permeta, Ljubljana, na seji 3. maja 2012

sklenilo:

Pobuda za oceno ustavnosti 23. člena, 2. točke prvega odstavka 55. člena in 58. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 28/09) se zavrže. 

OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnik izpodbija določbe zakona, navedenega v izreku tega sklepa. Zatrjuje, da so v neskladju z drugim odstavkom 14. člena, 22. in 25. členom Ustave. Kot utemeljitev zatrjevanega neskladja opisuje celoten pravdni in izvršilni postopek, ki je tekel zoper njega kot toženca oziroma dolžnika in navaja domnevno nepravilne odločitve sodišča v teh postopkih. Predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi neskladje navedenega zakona z Ustavo.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik sicer prilaga kopije posamičnih aktov izdanih v izvršilnem in pravdnem postopku, vendar zoper njih ni vložil tudi ustavne pritožbe. Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.


dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
zanj
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Tomislav Perme, Ljubljana
Datum vloge:
9. 2. 2010
Datum odločitve:
3. 5. 2012
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29751

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser