Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-47/12, Up-258/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2012:U.I.47.12
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 571/2011 z dne 19. 12. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 121/2010 z dne 23. 5. 2011

Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02-popr. in 75/04), 34. čl., 35. čl., 37. čl. in 37.a čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 571/2011 z dne 19. 12. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 121/2010 z dne 23. 5. 2011 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 34., 35., 37. in 37.a člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02-popr. in 75/04) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavna pritožba se zavrže, če ni dovoljena.

Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-47/12-7
Up-258/12-7
15. 5. 2012
 
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Viljema Frančeškina, Sežana, na seji 15. maja 2012

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 571/2011 z dne 19. 12. 2011 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 121/2010 z dne 23. 5. 2011 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 34., 35., 37. in 37.a člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02-popr. in 75/04) se zavrže. 

OBRAZLOŽITEV 
 

1. Zoper pritožnika (oziroma pobudnika) je bil vložen predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine zaradi izterjave 63,52 EUR iz naslova neplačanih računov za odvajanje odpadnih voda in vodarine. Okrajno sodišče v Ljubljani je predlogu za izvršbo ugodilo. Pritožnik je vložil ugovor. Okrajno sodišče v Sežani je sklep o izvršbi obdržalo v veljavi in razsodilo, da je pritožnik upniku dolžan 63,52 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, izvršilne stroške v znesku 91,00 EUR in pravdne stroške v znesku 84,52 EUR. Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožnikovo pritožbo.
 
2. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo zoper navedene akte. Zatrjuje, da izpodbijani akti temeljijo na protiustavnem in nezakonitem predpisu ter kršijo 14., 125. in 153. člen Ustave. Pritožnik je hkrati z ustavno pritožbo vložil tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 34., 35., 37. in 37.a člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežani (v nadaljevanju Odlok). Pobudnik zatrjuje, da je Odlok v neskladju s 14. in 153. členom Ustave ter s prvim odstavkom 5. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11– ZGJS), 149. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09 – ZVO-1) in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb Odloka utemeljeval z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Zato je bilo treba že iz tega razloga zavreči tudi njegovo pobudo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 

mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Viljem Frančeškin, Sežana
Datum vloge:
6. 3. 2012
Datum odločitve:
15. 5. 2012
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29765

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser