Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-19/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2012:U.I.19.12
Akt:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ), 1. čl. in 5. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. in 5. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-19/12-4
4. 10. 2012
 
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Ljubljana, na seji 4. oktobra 2012

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. in 5. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.

OBRAZLOŽITEV
 
1. Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor (prej Inšpektorat za okolje in prostor – v nadaljevanju IRSPEP) izpodbija 1. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ), ki določa vsebino zakona, in 5. člen ZDIJZ, ki določa načelo prostega dostopa. Zatrjuje njuno neskladje z drugim odstavkom 39. člena Ustave. Navaja, da se pojavlja dvom, ali je glede na posebno naravo gradiva v upravnih zadevah (kjer procesni zakoni tudi posebej urejajo pravico do pregleda in prepisa dokumentov v upravnih zadevah) v skladu z drugim odstavkom 39. člena Ustave takšna razlaga izpodbijanih določb ZDIJZ, po kateri je mogoče tudi na njihovi podlagi, ne glede na specialno ureditev v posebnih predpisih (torej ne glede na izkazanost pravnega interesa), pridobiti dokumente iz upravnih zadev. Meni, da možnost dostopa tretje osebe, ki s konkretnim upravnim postopkom nima nikakršne stične točke, do dokumenta iz tega postopka ne more biti upravičena zaradi razkritja delovanja upravnih organov. Navaja še, da se običajno z razkritjem določenega dokumenta tretji osebi na podlagi ZDIJZ tej osebi omogoča zloraba sistema, po drugi strani pa se poseže v varstvo zasebnosti in integritete posameznika, ki je stranka v upravnem postopku. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da lahko nejasnost izpodbijanih določb v končni fazi povzroči tudi nezakonito delovanje upravnega organa.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Ustavno sodišče je že večkrat odločilo, da državnim organom ni mogoče priznati pravnega interesa za izpodbijanje določb predpisov, ki urejajo njihov lastni položaj oziroma pristojnosti (npr. odločba št. U-I-224/96 z dne 22. 5. 1997, Uradni list RS, št. 36/97 in OdlUS VI, 65, sklep št. U-I-206/01 z dne 22. 11. 2001, OdlUS X, 197). IRSPEP je upravni (državni) organ v sestavi Ministrstva Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor, ki izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov s svojega delovnega področja. Pobudniku zato ni mogoče priznati pravnega interesa za izpodbijanje določb, ki se nanašajo na pristojnosti IRSPEP, v okvir katerih sodi tudi dajanje informacij javnega značaja v skladu s 1. in 5. členom ZDIJZ. Pobudnik kot upravni organ prav tako ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje določb, ki neposredno posegajo v pravni položaj oseb, o pravicah katerih inšpektor odloča. Za njihovo izpodbijanje lahko izkažejo pravni interes le te osebe same (primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-101/03 z dne 6. 10. 2005). Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Ljubljana
Datum vloge:
26. 1. 2012
Datum odločitve:
4. 10. 2012
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29863

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser