Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-272/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.272.12
Akt:
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) (ZSVarPre), 12., 53. in 68. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12., 53. in 68. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
Geslo:
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-272/12-4
2. 1. 2013
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Terezije Vidmar, Celje, na seji 2. januarja 2013

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12., 53. in 68. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) se zavrže. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedene zakonske določbe, ki se nanašajo med drugim na postopek ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka. Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z 2., 14., 15. in 33. členom Ustave. Navaja, da je tudi po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) upravičena do varstvenega dodatka (prilaga tudi odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve), vendar pa se je ta na podlagi nove ureditve znižal. Zaradi tega naj bi bilo njeno preživljanje še težje. Kot povsem nesorazmerno zato ocenjuje ureditev, po kateri se prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je upravičenec do varstvenega dodatka (53. člen ZSVarPre), zaznamuje na celotni nepremičnini, torej ne glede na višino dodeljenega prejemka, ki naj bi v njenem primeru na letni ravni znašal 720 EUR. Predlaga prednostno obravnavo svoje zadeve.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Navedeno pomeni, da bi pobudnica lahko očitke, ki jih s to pobudo naslavlja na Ustavno sodišče, uveljavljala v socialnem sporu zoper odločbo o upravičenosti do varstvenega dodatka. Kot je Ustavno sodišče pojasnilo že v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82), se lahko v primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev (tudi po vsebini) zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. Iz navedenih razlogov pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Terezija Vidmar, Celje
Datum vloge:
6. 11. 2012
Datum odločitve:
2. 1. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29979

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser