Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14617 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-84/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.84.11
Akt:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/10), 3. odst. 57. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/10) v delu, ki ureja koncept prostorskega razvoja naselja Gorenje Gradišče, in v izvedbenem delu, kolikor določa parc. št. 4450, k. o. Gradišče, kot kmetijsko zemljišče, se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-84/11-3
19. 2. 2013
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Slavka Košaka, Šentjernej, ki ga zastopa Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, na seji 19. februarja 2013
 
sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/10) v delu, ki ureja koncept prostorskega razvoja naselja Gorenje Gradišče, in v izvedbenem delu, kolikor določa parc. št. 4450, k. o. Gradišče, kot kmetijsko zemljišče, se zavrne. 

OBRAZLOŽITEV

1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeni predpis. Zatrjuje neskladje z 22. členom Ustave ter z 10. členom in šestim odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – ZPNačrt). Pravni interes utemeljuje z navedbo, da je lastnik zemljišča na območju izpodbijane prostorske ureditve.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je zavrnilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 

dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Slavko Košak, Šentjernej
Datum vloge:
22. 4. 2011
Datum odločitve:
19. 2. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US30009

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser