Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-316/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.316.12
Akt:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 73/12), 2. odst. 1. čl., 2. odst. 4. čl. in Priloga 2

Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11), 7.a čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 1. člena, drugega odstavka 4. člena in Priloge 2 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 73/12) ter 7.a člena Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-316/12-7
21. 2. 2013
 
 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Vida Ogorelec, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Katarina Bervar Sternad, in Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Miha Adamič, na seji 21. februarja 2013

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 1. člena, drugega odstavka 4. člena in Priloge 2 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 73/12) ter 7.a člena Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11) se zavrže. 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pobudniki izpodbijajo drugi odstavek 1. člena, drugi odstavek 4. člena in Prilogo 2 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju Pravilnik), ki urejajo načrtovani odstrel volkov v obdobju od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013, ter 7.a člen Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (v nadaljevanju Uredba), ki določa pogoje in pravno podlago za selektivni in omejeni odvzem živali iz narave. Zatrjujejo, da je Pravilnik v izpodbijanem delu v neskladju z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22. 7. 1992), prvim odstavkom 26. člena v zvezi s prvim odstavkom 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZON), 291. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C 83, 30. 3. 2010) ter 2., 8. in 153. členom Ustave, 7.a člen Uredbe pa v neskladju z ZON.
2. Pobudniki svoj pravni interes utemeljujejo z navedbo, da jim je bil z odločbami Ministrstva za okolje in prostor na podlagi 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12 – v nadaljevanju ZVO-1) priznan položaj nevladnih organizacij na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu. Navajajo, da izpodbijana predpisa sicer neposredno ne posegata v njihove pravice, pravne interese oziroma njihov pravni položaj, posegala pa naj bi v javni interes, ki ga pobudniki varujejo v okviru dejavnosti, ki jih opravljajo. Sklicujejo se na odločbo št. U-I-30/95 z dne 21. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 3/96, in OdlUS IV, 126), v kateri naj bi Ustavno sodišče ob upoštevanju določb tedaj veljavnega Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju ZVO) Društvu ekologov Slovenije priznalo pravni interes za izpodbijanje občinskega prostorskega akta. Navajajo, da sedaj veljavni ZVO-1 sicer nima več smiselno enake določbe o subjektih varstva okolja, vendar menijo, da to ne pomeni, da nosilci varstva okolja iz ZVO po uveljavitvi ZVO-1 niso ohranili svojih pristojnosti. Ker naj bi bil volk, ki je v okviru Evropske unije strogo varovana živalska vrsta, naravna vrednota, naj bi bilo njegovo varstvo v javnem interesu, v imenu katerega delujejo pobudniki. Čeprav naj ZON, ki posebej varuje biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, nevladnim organizacijam ne bi omogočal pridobitve posebnega statusa na področju ohranjanja narave (tak status naj bi na podlagi ZON lahko pridobila le društva), pobudniki menijo, da imajo v vseh postopkih, ki zadevajo ohranjanje narave, pravico zastopati javni interes že zato, ker jim je bil status nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, podeljen za področje varstva okolja, katerega namen je tudi ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Ker naj bi na to področje posegale tudi izpodbijane določbe Pravilnika in Uredbe, menijo, da izkazujejo pravni interes za začetek postopka za oceno njihove ustavnosti in zakonitosti.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Po ustaljeni ustavnosodni presoji imajo politične stranke, društva, zbornice in združenja pravni interes le za izpodbijanje predpisov, ki neposredno posegajo v njihove pravice, pravne interese ali pravni položaj. Za pobude, ki jih ti subjekti vlagajo v imenu svojih članov ali zaradi njihovih interesov ali ker menijo, da uveljavljajo splošni družbeni interes, njihov pravni interes ni izkazan. Ustavno sodišče je pravni interes za vložitev pobude izjemoma priznalo le tistim združenjem, ki so bila ustanovljena z namenom zagotavljanja pravic in interesov skupine oseb, ki se v njih povezujejo, izpodbijani predpis pa naj bi jim te pravice kratil (tako npr. že v odločbi št. U-I-86/94 z dne 14. 11. 1996, Uradni list RS, št. 68/96, in OdlUS V, 153; odločbi št. U-I-75/96 z dne 14. 11. 1996, Uradni list RS, št. 68/96, in OdlUS V, 154; odločbi št. U-I-200/97 z dne 13. 2. 1998, Uradni list RS, št. 13/98, in OdlUS VII, 30; odločbi št. U-I-326/98 z dne 14. 10. 1998, Uradni list RS, št. 76/98, ter OdlUS VII, 190; sklepu št. U-I-31/96 z dne 26. 11. 1998, OdlUS VII, 212; odločbi št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003, Uradni list RS, št. 36/03, in OdlUS XII, 24, ter odločbi št. U-I-127/01 z dne 12. 2. 2004, Uradni list RS, št. 25/04, in OdlUS XIII, 10) ter ekološkim društvom, ki so bila na podlagi 3. točke 4. člena tedaj veljavnega ZVO subjekti varstva okolja (odločba št. U-I-30/95).
 
5. Pobudniki izrecno navajajo, da izpodbijane določbe Pravilnika in Uredbe neposredno ne posegajo v njihove pravice, pravne interese ali njihov pravni položaj. Splošni interes, ki naj bi ga pobudniki varovali v okviru dejavnosti, ki jih opravljajo, pa glede na uveljavljeno ustavnosodno presojo za priznanje njihovega pravnega interesa ne zadošča. Pobudniki pravni interes utemeljujejo tudi s sklicevanjem na svoj poseben položaj nevladnih organizacij na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu. Ustavno sodišče že je v odločbi št. U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in OdlUS XVII, 11),[1] s katero je odločilo o pobudi društva v javnem interesu, ki se zavzema za pravice živali, sprejelo stališče, po katerem zgolj to, da ima društvo poseben status, za priznanje njegovega pravnega interesa ne zadošča. V navedeni zadevi je Ustavno sodišče pobudniku sicer priznalo pravni interes za presojo ustavnosti predpisov, ki urejajo varstvo na področju, na katerem deluje, vendar le zato, ker mu kot zainteresiranemu subjektu ni bilo zagotovljeno sodelovanje v postopku njihove priprave. V obravnavani pobudi pa pobudniki takih očitkov ne uveljavljajo.
 
6. Ker pobudniki niso izkazali, da bi izpodbijane določbe Pravilnika in Uredbe neposredno posegale v njihov pravni položaj, je Ustavno sodišče njihovo pobudo zavrglo.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opomba:
[1] Z navedeno odločbo je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost ZON in zaradi neskladja z Ustavo razveljavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05) ter Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07 in 23/08).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
19. 12. 2012
Datum odločitve:
21. 2. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30011

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser