Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
P-5/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:P.5.12
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Postajo prometne policije Maribor in Okrajnim sodiščem v Mariboru se zavrže.
Evidenčni stavek:
Odločitev sodišča, da obdolžilni predlog zavrže, ne pomeni odločitve o (ne)pristojnosti. Ker spor glede pristojnosti ne obstaja, niso izpolnjeni procesni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti. Zato je Ustavno sodišče zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti zavrglo. 
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Zavrženje, ker ne gre za spor o pristojnosti.
Pravna podlaga:
Člen 160.1.8, Ustava [URS]
Člen 25.1, 49, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-5/12-7
11. 4. 2013
 

 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Postaje prometne policije Maribor, na seji 11. aprila 2013

sklenilo:
 
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Postajo prometne policije Maribor in Okrajnim sodiščem v Mariboru se zavrže. 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
A. 

1. Postaja prometne policije Maribor (v nadaljevanju prekrškovni organ) je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1) zoper kršitelja cestnoprometnih predpisov pri Okrajnem sodišču v Mariboru vložila obdolžilni predlog zaradi storitve prekrškov po 4. točki petega odstavka 105. člena in desetega odstavka 110. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12 – v nadaljevanju ZPrCP).
 
2. Okrajno sodišče v Mariboru je v I. točki izreka sklepa št. PR 366/2012 z dne 28. 3. 2012 obdolžilni predlog za uvedbo rednega sodnega postopka za prekršek po desetem odstavku 110. člena ZPrCP zavrglo. V II. točki izreka tega sklepa pa je odločilo, da se na podlagi obdolžilnega predloga za prekršek po 4. točki petega odstavka 105. člena ZPrCP uvede redni sodni postopek. Odločitev o zavrženju je oprlo na ugotovitev, da pogoji za enotno obravnavo kršitev, ki se obravnavajo v hitrem postopku, in kršitev, ki se obravnavajo v rednem sodnem postopku, niso podani. Ob upoštevanju zahtev iz tretjega in četrtega odstavka 55.a člena ZP-1 je ocenilo, da prekrškovni organ ni konkretno utemeljil in izkazal pogojev za uvedbo enotnega postopka o prekršku, saj naj bi bil izpolnjen le eden od kumulativno zahtevanih pogojev, in sicer, da gre za kršitvi istih predpisov s področja cestnega prometa. Po oceni sodišča prekrškovni organ ni navedel, da med prekrški obstaja medsebojna zveza, in ni pojasnil, v čem je medsebojna zveza podana. Prav tako naj prekrškovni organ ne bi konkretno navedel, kateri so tisti skupni dokazi za ugotovitev odgovornosti za prekršek, ki se sicer obravnava v hitrem postopku o prekršku, in za prekršek, za katerega je hitri postopek izključen.
 
3. Prekrškovni organ vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti, saj meni, da je sodišče napačno razlagalo, da je za odločanje o prekršku po desetem odstavku 110. člena ZPrCP podana stvarna pristojnost prekrškovnega organa. Navaja, da je bil zoper kršitelja cestnoprometnih predpisov vložen obdolžilni predlog na podlagi 103. člena ZP-1, saj je tudi za prekršek po desetem odstavku 110. člena ZPrCP predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, in zato, glede na drugi odstavek 52. člena ZP-1, hitri postopek ni dovoljen. Prekrškovni organ glede na navedeno meni, da je za odločanje v tej zadevi pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.
 

B. 

4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. Prekrškovni organ vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti le v delu, v katerem je sodišče obdolžilni predlog za uvedbo rednega sodnega postopka za prekršek po desetem odstavku 110. člena ZPrCP zavrglo (I. točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 366/2012 z dne 28. 3. 2012). Z odločitvijo sodišča, da za ta prekršek niso podani pogoji za izvedbo enotnega postopka, se prekrškovni organ ne strinja in pri tem navaja svoje razloge za izvedbo rednega sodnega postopka.
 
6. Glede na vsebino drugega odstavka 61. člena ZUstS v obravnavani zadevi ne gre za spor glede pristojnosti, saj odločitev sodišča, da obdolžilni predlog zavrže, ne pomeni odločitve o (ne)pristojnosti.[1] Takšna odločitev pomeni le presojo sodišča o izpolnjenosti pogojev za izvedbo enotnega (sodnega) postopka.
 
7. Ker se sodišče ni izreklo za nepristojno za odločanje o obravnavani zadevi, temveč je obdolžilni predlog zavrglo, Ustavno sodišče ugotavlja, da spor glede pristojnosti ni nastal. Ustavno sodišče je zahtevo zavrglo, saj niso izpolnjeni procesni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti.
 

C. 
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena v zvezi z 49. členom ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opomba:
[1] Tako Ustavno sodišče že v sklepih št. P-11/11 z dne 1. 3. 2012 in št. P-16/11 z dne 29. 3. 2012.
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Postaja prometne policije Maribor, Maribor
Datum vloge:
7. 5. 2012
Datum odločitve:
11. 4. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30061

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser