Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14617 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-201/12, Up-769/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.201.12
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 430/2011 z dne 30. 5. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 513/2011 z dne 12. 5. 2011

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 430/2011 z dne 30. 5. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 513/2011 z dne 12. 5. 2011 se ne sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-201/12-4
Up-769/12-6
29. 3. 2013
 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Matije Kavčiča, Medvode, in Janeza Kopača, Ljubljana – Šentvid, na seji 29. marca 2013

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 430/2011 z dne 30. 5. 2012 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 513/2011 z dne 12. 5. 2011 se ne sprejme. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) se zavrne. 

OBRAZLOŽITEV

1. Pritožnika z ustavno pritožbo izpodbijata sklepa sodišč, s katerima je bilo odločeno o zavrženju njune tožbe, ker državni prostorski načrt ni akt, ki ga je mogoče izpodbijati v upravnem sporu. Izpodbijani sodni odločitvi naj bi kršili 2., 5., 14., 22., 23., 25., 33., 67. in 69. člen Ustave ter 6. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Hkrati vlagata pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS). Zatrjujeta njegovo neskladje z 2., 15., 23. in 25. členom Ustave.
2. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (1. točka izreka).
 
3. Po drugem odstavku 26. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ustavno sodišče je o bistveno enakih očitkih glede protiustavnosti četrtega odstavka 55.c člena ZUstS že odločalo in jih s sklepom št. U-I-60/11, Up-349/11 z dne 14. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 19/13) zavrnilo kot neutemeljene. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je zavrnilo (2. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Matija Kavčič, Medvode, in Janez Kopač, Ljubljana
Datum vloge:
6. 8. 2012
Datum odločitve:
29. 3. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US30067

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser