Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
Up-31/13
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:Up.31.13
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 177/2012 z dne 17. 10. 2012
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 177/2012 z dne 17. 10. 2012 se zavrže. Gordan Ambrožič Malenšek se kaznuje z 250 (dvestopetdeset) EUR denarne kazni. Kazen mora v 30 dneh od prejema tega sklepa plačati na račun javnofinančnih prihodkov "Druge globe in denarne kazni", št. SI56 0110 0100 0518 755, referenca SI11 13110-7120036-00312013.
Evidenčni stavek:
Ker ustavna pritožba vložena v zadevi prekrška ni dovoljena, jo senat Ustavnega sodišča zavrže. Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe je med drugim podana tedaj, ko je ustavna pritožba očitno nedovoljena in neutemeljena, vsak razumen posameznik pa šteje njeno vložitev kot brez vseh možnosti za uspeh. Pritožnik, ki kljub temu, da je seznanjen, da njegova vloga očitno nima možnosti za uspeh, vztraja pri obravnavi takšne vloge, zlorabi pravico do vložitve ustavne pritožbe.
Geslo:
1.4.52.11 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55. a členu ZUstS.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.6.6.2 - Ustavno sodstvo - Učinki - Izvršitev - Plačilo kazni.
Pravna podlaga:
Člen 34.a.1, 54.2, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-31/13-8
24. 4. 2013
 
 
SKLEP 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Gordan Ambrožič Malenšek, Kamnik, ki ga zastopa Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica, na seji 24. aprila 2013
 
sklenil:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 177/2012 z dne 17. 10. 2012 se zavrže. 
 
2. Gordan Ambrožič Malenšek se kaznuje z 250 (dvestopetdeset) EUR denarne kazni. Kazen mora v 30 dneh od prejema tega sklepa plačati na račun javnofinančnih prihodkov "Druge globe in denarne kazni", št. SI56 0110 0100 0518 755, referenca SI11 13110-7120036-00312013. 
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo v zadevi prekrška.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka).[1]
 
3. Ena izmed pravic po Zakonu o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je tudi pravica vložiti ustavno pritožbo. Kadar Ustavno sodišče oceni, da pritožnik oziroma njegov pooblaščenec v postopku pred Ustavnim sodiščem zlorabljata pravice, ki jih imata po ZUstS, ju lahko kaznuje z denarno kaznijo (prvi odstavek 34.a člena ZUstS).[2] Po drugem odstavku 54. člena ZUstS ima enako pristojnost tudi senat Ustavnega sodišča.[3]
 
4. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-448/12 z dne 21. 6. 2012 (Uradni list RS, št. 57/12) že sprejelo stališče, da je zloraba pravice do ustavne pritožbe med drugim podana tedaj, ko je ustavna pritožba očitno nedovoljena in neutemeljena, vsak razumen posameznik pa šteje njeno vložitev kot brez vseh možnosti za uspeh. Za enak primer gre v obravnavani zadevi. Pritožnik je bil seznanjen s tem, da njegova vloga očitno nima možnosti za uspeh. Z dopisom št. R-I-533/12 z dne 17. 12. 2012 je bil opozorjen tudi na sklep Ustavnega sodišča št. Up-175/12 in na to, da bi Ustavno sodišče vztrajanje pri obravnavi lahko štelo za zlorabo pravice do vložitve ustavne pritožbe (prvi odstavek 34.a člena ZUstS). Kljub navedenim opozorilom je pritožnik vztrajal pri zahtevi za obravnavo ustavne pritožbe (dopis št. R-I-533/12 z dne 2. 1. 2013 je Ustavno sodišče prejelo 4. 1. 2013). Pritožnik je zlorabil pravico do vložitve ustavne pritožbe. Ustavno sodišče je zato sklenilo, da pritožnika kaznuje. Razlogi za takšno odločitev, ki so navedeni v sklepu Ustavnega sodišča št. Up-448/12 in na katere se Ustavno sodišče sklicuje, utemeljujejo to odločitev tudi v tem primeru.
 
5. Višina izrečene kazni je sorazmerna s težo zlorabe in z njenimi posledicami za učinkovito izvrševanje nalog Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je pritožniku zato odmerilo kazen v višini 250 EUR, ki jo glede na okoliščine primera šteje za primerno (2. točka izreka).
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 54. člena v zvezi s prvim odstavkom 34.a člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Jadranka Sovdat ter člana dr. Mitja Deisinger in dr. Ernest Petrič. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica senata
 
 
 
Opombe:
[1] Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-175/12 z dne 8. 3. 2012 (Uradni list RS, št. 22/12).
[2] Prvi odstavek 34.a člena ZUstS se glasi: "Ustavno sodišče lahko udeleženca v postopku ali njegovega pooblaščenca kaznuje z denarno kaznijo od 100 do 2.000 eurov, če zlorablja pravice, ki jih ima po tem zakonu."
[3] Drugi odstavek 54. člena ZUstS se glasi: "V zadevah ustavnih pritožb o predlogu iz drugega odstavka 38.a člena in o kaznovanju po 34.a členu tega zakona odloči senat."
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Gordan Ambrožič Malenšek, Kamnik
Datum vloge:
7. 1. 2013
Datum odločitve:
24. 4. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30086

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser