Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
Up-288/13, U-I-95/13
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:Up.288.13
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 86/2012 z dne 15. 3. 2012 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XI Ps 969/2010 z dne 16. 1. 2012

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 123. čl.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12) (ZPIZ), 61. čl.
Izrek:
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 86/2012 z dne 15. 3. 2012 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XI Ps 969/2010 z dne 16. 1. 2012 se zavrže. 2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 123. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-288/13-7
U-I-95/13-8
24. 5. 2013

 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Vincencije Funtek, Slovenj Gradec, ki jo zastopa Ivan Marovt, odvetnik v Celju, na seji 24. maja 2013

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 86/2012 z dne 15. 3. 2012 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. XI Ps 969/2010 z dne 16. 1. 2012 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 123. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12) se zavrže. 

OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pritožnica izpodbija sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, s katero je to zavrnilo pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Sodišče prve stopnje je zavrnilo pritožničin zahtevek, da se odpravi odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), s katero je bila zavrnjena njena zahteva za priznanje dela starostne pokojnine, da se zadeva vrne Zavodu v ponovni postopek in da ji mora Zavod povrniti v tem postopku nastale pravdne stroške. Zatrjuje kršitev 14. člena Ustave in "uvodnih določb ZPIZ-a". Hkrati vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 123. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1) ter 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2). Zatrjuje neskladje teh določb s 14. členom Ustave ter prvim odstavkom 3. člena ZPIZ-1 oziroma prvim odstavkom 2. člena ZPIZ-2, po katerem "pravice temeljijo na delu in prispevkih".
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zoper izpodbijano sodbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 123. člena ZPIZ-1 je pobudnica utemeljevala s hkrati vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZPIZ-1. Pobudnica iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, tudi ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti 61. člena ZPIZ-2. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Vincencija Funtek, Slovenj Gradec
Datum vloge:
21. 3. 2013
Datum odločitve:
24. 5. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30122

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser