Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-197/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.197.12
Akt:
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. in 6. odst. 143. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in šestega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-197/12-8
5. 6. 2013
 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Matije Radoviča, Koper, na seji 5. junija 2013

sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in šestega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) se zavrže. 
 
Obrazložitev 

1. Marija Radovič, Koper, žena pobudnika, je v njegovem imenu vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in šestega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Pooblastila za zastopanje ni priložila.
 
2. Ker pooblaščenka pobudi ni predložila ustreznega pooblastila za zastopanje pred Ustavnim sodiščem, jo je Ustavno sodišče pozvalo, naj predloži pooblastilo, ki bo izpolnjevalo pogoje iz prvega odstavka 24.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Ob tem jo je opozorilo na posledice, če pooblastila v danem roku ne bo predložila.
 
3. Marija Radovič ni predložila ustreznega pooblastila za zastopanje, zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-186/12 z dne 14. 3. 2013 (Uradni list RS, št. 25/13) razveljavilo drugi do četrti odstavek 143. člena ZUJF. Pobudnik zato glede drugega odstavka 143. člena ZUJF tudi v primeru, če bi bilo pobudi predloženo ustrezno pooblastilo za zastopanje, ne bi izkazoval pravnega interesa za presojo ustavnosti navedene določbe.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 


mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Matija Radovič, Koper
Datum vloge:
31. 7. 2012
Datum odločitve:
5. 6. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30130

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser