Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-146/13, Up-469/13
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.146.13
Akt:
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 142. čl. v zvezi s 1. odst. 140. čl.

Ustavna pritožba zoper III. in IV. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 5235/2012 z dne 26. 1. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. VL 30645/2009 z dne 17. 10. 2012
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 142. člena v zvezi s prvim odstavkom 140. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrne. Ustavna pritožba zoper III. in IV. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 5235/2012 z dne 26. 1. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. VL 30645/2009 z dne 17. 10. 2012 se ne sprejme. Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 34.1, 49.1, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-146/13-4
Up-469/13-5
28. 6. 2013
 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Dorijana Grčića, Izola, ki ga zastopa Matjaž Kezunović, odvetnik v Kopru, na seji 28. junija 2013

sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 142. člena v zvezi s prvim odstavkom 140. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrne. 
 
2. Ustavna pritožba zoper III. in IV. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 5235/2012 z dne 26. 1. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. VL 30645/2009 z dne 17. 10. 2012 se ne sprejme. 
 
3. Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem. 

OBRAZLOŽITEV
 
1. Pritožnik (v izvršbi dolžnik) izpodbija sklep sodišča druge stopnje, ki je zavrnilo njegovo pritožbo zoper sklep Okrajnega sodišča, da se zavrne pritožnikov predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti sklepa o nadaljevanju izvršbe. Navedeni sklep je bil vročen njegovi materi, s katero pritožnik živi v skupnem gospodinjstvu. Pritožnik meni, da sta sodišči odločili na podlagi protiustavnih določb tretjega odstavka 142. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 140. členom ZPP. Poleg tega naj se Višje sodišče ne bi opredelilo do vseh bistvenih argumentov pritožnika.
 
2. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pritožnik tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 142. člena ZPP v zvezi s 140. členom ZPP. Določbi naj bi bili v neskladju z 2., 14., 22., 23. in 25. členom Ustave. V neskladju z Ustavo naj bi bilo to, da se lahko sodna pisanja, ki jih je treba vročiti osebno, že pri prvem poskusu vročanja vročijo odraslemu članu gospodinjstva. Taka ureditev je po mnenju pobudnika prekomerna. Pobudnik vidi protiustavnost izpodbijane ureditve tudi v tem, da se pri nadomestni vročitvi sodnih pisanj, ki se vročajo osebno, rok za vložitev pravnega sredstva ne šteje od dneva, ko se je naslovnik dejansko seznanil s sodnim pisanjem. Opozarja zlasti na možnost, da družinski član naslovniku sodne pošiljke ne izroči pravočasno. Zaradi preteka zakonskega roka naj bi to pomenilo, da stranka izgubi možnost vložitve pravnega sredstva. Pobudnik meni, da je mogoče učinkovito sodno varstvo zagotoviti na druge načine, ki so bolj prijazni do človekovih pravic naslovnika sodnega pisanja.
 
3. Glede na vsebino pobude je Ustavno sodišče štelo, da pobudnik izpodbija tretji odstavek 142. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 140. člena ZPP.
 
4. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
6. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče glede priglašenih stroškov sklenilo, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena, drugega odstavka 55.b člena, prvega odstavka 34. člena, prvega odstavka 49. člena v zvezi s prvim odstavkom 34. člena ZUstS in prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Dorijan Grčić, Izola
Datum vloge:
21. 5. 2013
Datum odločitve:
28. 6. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US30165

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser