Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-184/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.184.12
Akt:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12) (ZPos), 4. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zahtevo zavrže, če predlagatelj med postopkom preneha obstajati. 
Geslo:
1.2.51.3.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Tretjina poslancev.
1.5.51.1.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve - Neupravičeni predlagatelj.
1.4.51.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Položaj predlagatelja.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-184/12-12
1. 10. 2013
 

 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora, na seji 1. oktobra 2013

sklenilo:

Zahteva za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12) se zavrže. 

OBRAZLOŽITEV

1. Skupina tridesetih poslank in poslancev Državnega zbora (v nadaljevanju predlagatelj) je vložila zahtevo za oceno ustavnosti prehodne določbe 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (v nadaljevanju ZPos-E). V skladu z izpodbijano določbo se omejitve glede prejemanja nadomestila plače po prenehanju mandata uporabljajo tudi za poslance, ki se jim je mandat iztekel 21. 12. 2011. Predlagatelj zatrjuje njeno neskladje z 2., 95. in 155. členom Ustave. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijano določbo razveljavi.
 
2. Po prvem odstavku 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa med drugim vloži tudi tretjina poslancev Državnega zbora. Upravičeni predlagatelj je v tej zadevi ob vložitvi zahteve obstajal. Vendar Ustavno sodišče pazi na obstoj procesnih predpostavk po uradni dolžnosti ves čas postopka. To velja tudi za procesno predpostavko obstoja upravičenega predlagatelja. Ustavno sodišče postopka za oceno ustavnosti predpisa praviloma ne more začeti niti voditi po uradni dolžnosti. Pri tem postopek, sprožen z vložitvijo zahteve, ne pomeni izjeme od tega splošnega pravila. Tudi v tem postopku je predlagatelj dominus litis procesa – in sicer ne le ob vložitvi zahteve, temveč tudi v nadaljevanju. Od njegove dispozicije je odvisno, ali bo Ustavno sodišče že vloženo zahtevo obravnavalo ali ne. Zato mora tudi upravičeni predlagatelj obstajati ves čas postopka (glej na primer sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-356/07 z dne 2. 7. 2009, Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 34, št. U-I-169/08 z dne 22. 10. 2009, št. U-I-279/10 z dne 19. 1. 2012 in št. U-I-112/11 z dne 19. 1. 2012).
 
3. V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno, da je šestim podpisnicam oziroma podpisnikom zahteve prenehal poslanski mandat.[1] Preostala skupina poslank in poslancev zato ne obsega več tretjine poslancev in je izgubila zakonsko podeljeno sposobnost biti stranka v postopku pred Ustavnim sodiščem (ius standi in iudicio). Skupina tretjine poslancev se namreč razlikuje od drugih predlagateljev iz prvega odstavka 23.a člena ZUstS. Upravičenje za vložitev zahteve v tem primeru ni podeljeno organu oziroma instituciji, ki bi kljub zamenjavi njenega personalnega substrata še naprej pravno obstajala. Upravičenje je podeljeno sicer kvalificirani, vendar neformalni skupini, ki jo oblikuje obstoj določenega skupnega namena. Pri tem je pomembno, da je položaj poslank in poslancev povezan s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz njihovega mandata. Ta pa se lahko giblje le znotraj funkcije vsakokratnega predstavniškega telesa. Ker torej upravičeni predlagatelj ne obstaja več, je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
Opomba:
[1] To so Alenka Bratušek, Gašpar Gašpar-Mišič, Tina Komel, Roman Jakič, Stanko Stepišnik in Tamara Vonta.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana
Datum vloge:
18. 7. 2012
Datum odločitve:
1. 10. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30227

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser