Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-250/13, Up-861/13, U-I-251/13, Up-862/13, U-I-252/13, Up-863
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2013:U.I.250.13
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0001 Ig 2006/00134 z dne 29. 3. 2006
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 375/2006 z dne 20. 2. 2013
Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 110/2012 z dne 20. 6. 2012
Ustavna pritožba zoper obvestilo o pravnomočnosti izvršilnega sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0047 I 110/2012 z dne 17. 7. 2012
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 17., 23. in 42. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0001 Ig 2006/00134 z dne 29. 3. 2006 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 375/2006 z dne 20. 2. 2013 se zavrže. Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 110/2012 z dne 20. 6. 2012 se zavrže. Ustavna pritožba zoper obvestilo o pravnomočnosti izvršilnega sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0047 I 110/2012 z dne 17. 7. 2012 se zavrže. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 17., 23. in 42. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se zavržejo.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Izpodbijani akt ni posamičen akt, s katerim je bilo odločeno o pritožnikovi pravici ali obveznosti, zato ustavna pritožba zoper takšen akt ni dopustna. Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. 
Geslo:
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.1, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
U-I-250/13-7, Up-861/13-7
U-I-251/13-7, Up-862/13-7
U-I-252/13-7, Up-863/13-7
20. 11. 2013
 
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobud in ustavnih pritožb Vasje Knapiča, Brestanica, na seji 20. novembra 2013

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0001 Ig 2006/00134 z dne 29. 3. 2006 se zavrže.  
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 375/2006 z dne 20. 2. 2013 se zavrže.  
 
3. Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 110/2012 z dne 20. 6. 2012 se zavrže.  
 
4. Ustavna pritožba zoper obvestilo o pravnomočnosti izvršilnega sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu št. 0047 I 110/2012 z dne 17. 7. 2012 se zavrže.  
 
5. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 17., 23. in 42. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) se zavržejo.  

OBRAZLOŽITEV

1. Pritožnik vlaga ustavne pritožbe zoper v izreku navedene sklepe, s katerimi je pristojno sodišče izdalo sklep o izvršbi zoper pritožnika, na njegov predlog razveljavilo klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti sodbe Okrožnega sodišča ter zavrnilo pritožnikov ugovor zoper sklep o izvršbi. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo tudi zoper obvestilo o pravnomočnosti izvršilnega sklepa. Izpodbijanim sodnim odločitvam oziroma listinam očita kršitev 2., 14., 15., 21., 22., 23., 25., 26., 125. in 153. člena Ustave. Pritožnik predlaga, naj mu Ustavno sodišče prisodi odškodnino zaradi nedopustnega ravnanja sodišč. Hkrati z ustavnimi pritožbami vlaga tudi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti v 5. točki izreka navedenih členov Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ).
 
2. Ustavno sodišče je ustavne pritožbe zavrglo deloma zato, ker pravna sredstva niso izčrpana (1., 2. in 3. točka izreka), deloma pa zato, ker izpodbijani akt ni posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi (4. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pravni interes pobudnika je temeljil na vloženih ustavnih pritožbah, ki jih je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to morebitna ugoditev pobudam na pravni položaj pobudnika ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti ZIZ. Zato je Ustavno sodišče njegove pobude zavrglo (5. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prve in pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Vasja Knapič, Brestanica
Datum vloge:
25. 10. 2013
Datum odločitve:
20. 11. 2013
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US30272

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser