Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-121/12, Up-553/12
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2014:U.I.121.12
Akt:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 161. člena, drugega in četrtega odstavka 162. člena ter drugega in petega odstavka 162.a člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-121/12-12
Up-553/12-11
15. 4. 2014

 
SKLEP 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS), Trzin, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 15. aprila 2014

sklenilo:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 161. člena, drugega in četrtega odstavka 162. člena ter drugega in petega odstavka 162.a člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) se zavrne. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010 se ne sprejme. 

OBRAZLOŽITEV

1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP). Meni, da izpodbijane določbe omogočajo takšen nadzor nad zakonitostjo delovanja kolektivne organizacije, ki posega v njeno avtonomijo. Zatrjuje neskladje izpodbijanih določb s 33., 35., 42., 60. in 74. členom Ustave. Izpodbijane določbe naj bi bile tudi v neskladju z 2. členom Ustave, ker omogočajo arbitrarno odločanje pristojnega organa pri izvajanju nadzora. Peti odstavek 162.a člena ZASP naj bi bil v neskladju s 25. členom Ustave, ker zoper odločitev pristojnega organa ni dopustna pritožba, temveč zgolj upravni spor.
 
2. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je pritožniku v postopku nadzora nad zakonitostjo delovanja kolektivne organizacije s sklepom odredil, naj odpravi ugotovljene kršitve določb ZASP. Pritožnik je vložil tožbo, ki jo je Upravno sodišče zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo. Zoper navedene akte je pritožnik vložil ustavno pritožbo. Zatrjuje kršitev 22. člena Ustave, ker v postopku nadzora ni bilo spoštovano načelo zaslišanja stranke. Meni, da je bil nadzor nad zakonitostjo njegovega delovanja izveden v obsegu, ki pomeni poseg v avtonomijo kolektivne organizacije. Zato naj bi Upravno in Vrhovno sodišče kršili 2., 33., 35., 42., 60. in 74. člen Ustave.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka). Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 162.a člena ZASP.
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS), Trzin
Datum vloge:
1. 6. 2012
Datum odločitve:
15. 4. 2014
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US30383

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser