Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
Up-905/16, U-I-197/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2016:Up.905.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3345/2015 z dne 13. 1. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1565/2014 z dne 1. 4. 2015

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 105.a čl. in 3. odst. 188. čl.
Izrek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.

Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo, če pogoji za izjemno obravnavo niso izpolnjeni.
 
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.

Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo, če pogoji za izjemno obravnavo niso izpolnjeni.
 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.2, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-905/16-5
U-I-197/16-5
22. 12. 2016
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Alexandra von Thurn Taxisa, Ljubljana, na seji 22. decembra 2016
 
 

sklenilo:

 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 105.a člena in tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija 105.a člen in tretji odstavek 188. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Zatrjuje, da sta izpodbijani določbi v neskladju z 2., 14., 15., 22., 23. in 25. členom Ustave, s 1. členom Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94) in s 47. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016). Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani zakonski določbi razveljavi in "do nove ureditve predpisa določi način uporabe". Svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da izpodbijani določbi učinkujeta neposredno. Hkrati vlaga tudi ustavno pritožbo zoper pravnomočni sklep sodišča, s katerim je sodišče razveljavilo sklep o oprostitvi plačila sodne takse in pritožniku na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16 – ZST-1) naložilo plačilo dvakratnika taks, ki jih je bil sprva oproščen.
 
2. Ker se izpodbijani sklepi nanašajo le na odločanje o stroških postopka, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik je sicer vložil ustavno pritožbo, vendar z njo izpodbija sodne odločbe, ki ne temeljijo na izpodbijanih določbah ZPP. Poleg tega je Ustavno sodišče, kot je razvidno iz 2. točke obrazložitve tega sklepa, njegovo ustavno pritožbo tudi zavrglo. Glede na to morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla vplivati na njegov pravni položaj. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Alexander von Thurn Taxis, Ljubljana
Datum vloge:
3. 11. 2016
Datum odločitve:
22. 12. 2016
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31082

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser