Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14422 odločitev)

Opravilna št.:
P-4/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:P.4.15
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za obveščanje vlagateljice o njeni inšpekcijski prijavi z dne 13. 6. 2015 glede izvajanja ukrepov nadzora po končanem čezmernem obremenjevanju okolja s hrupom zaradi uporabe zvočne naprave na prireditvi je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
Evidenčni stavek:
Za izvajanje ukrepov nadzora po končanem čezmernem obremenjevanju okolja s hrupom zaradi uporabe zvočne naprave na prireditvi je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.1 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med državo in lokalnimi skupnostmi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, 62, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-4/15-6
9. 2. 2017
 
 
 

ODLOČBA

 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, Maribor, na seji 9. februarja 2017
 
 

odločilo:

 
Za obveščanje vlagateljice o njeni inšpekcijski prijavi z dne 13. 6. 2015 glede izvajanja ukrepov nadzora po končanem čezmernem obremenjevanju okolja s hrupom zaradi uporabe zvočne naprave na prireditvi je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
 

 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Vlagateljica je 13. 6. 2015 prek spletnega portala e-uprave oddala elektronsko inšpekcijsko prijavo, v kateri je pristojno inšpekcijo pozvala, naj preveri okoljevarstveno soglasje mariborskega lokala in primerno ukrepa, ker se prireditve ob lokalu ne izvajajo v skladu s pogoji iz dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Inšpekcijsko prijavo je organ, ki je opravljal naloge enotne vstopne točke, na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP) posredoval Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP). IRSOP je menil, da za odločanje o zadevi ni stvarno pristojen, zato je vlogo na podlagi petega odstavka 65. člena ZUP odstopil v reševanje Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Maribor (v nadaljevanju Medobčinski inšpektorat). Slednji je vložil zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti, ker naj bi bil na podlagi 17. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 – v nadaljevanju Uredba) za nadzor nad izdanimi dovoljenji za čezmerne obremenitve okolja s hrupom, ki jih izdaja pristojni občinski organ (v tem primeru Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave), izključno pristojen IRSOP.
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno odločati o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi. Spor glede pristojnosti je lahko pozitivni kompetenčni spor – kadar dva ali več organov zatrjuje pristojnost o posamezni zadevi, ali negativni kompetenčni spor – kadar dva ali več organov zavračajo pristojnost o posamezni zadevi (prvi in drugi odstavek 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS).
 
3. V skladu s prvim odstavkom 24. člena v zvezi s četrtim odstavkom 3. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – v nadaljevanju ZIN) mora tako državni kot občinski inšpektor obravnavati prijave v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Čeprav vlagatelj v skladu s četrtim odstavkom 24. člena ZIN nima položaja stranke v morebitnem kasnejšem postopku inšpektorja zoper zavezanca, je pristojni organ na podlagi vlagateljičine inšpekcijske prijave vseeno zavezan k določenemu ravnanju (notifikacijska dolžnost), zaradi katerega sta se državni organ in organ lokalne skupnosti znašla v negativnem kompetenčnem sporu, o katerem mora odločiti Ustavno sodišče.
 
4. Pristojni organ občine za javne shode in javne prireditve po predpisih o javnih zbiranjih lahko izda dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (prvi odstavek 94. člena Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1). Če je okolje čezmerno obremenjeno s hrupom zaradi uporabe zvočne naprave na prireditvi, mora navedeno dovoljenje pridobiti organizator prireditve (prvi odstavek 6. člena Uredbe). Redni nadzor nad izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvah, ki so določeni v navedenem dovoljenju, zagotavlja pristojni občinski organ (prvi odstavek 15. člena Uredbe). Če v okviru nadzora nad izvajanjem teh ukrepov in nad potekom prireditev pristojni občinski organ ugotovi določene kršitve, mora o tem obvestiti pristojnega inšpektorja (tretji odstavek 15. člena Uredbe). V skladu s 17. členom Uredbe so za nadzor nad izvajanjem te uredbe pristojni inšpektorji za varstvo okolja.
 
5. V obravnavanem negativnem kompetenčnem sporu to pomeni, da je Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave pristojen za izvajanje ukrepov pred predvidenim začetkom čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom (na primer za izdajanje dovoljenja za uporabo zvočne naprave iz šestega odstavka 6. člena Uredbe) in v času samega trajanja čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom (na primer za izvajanje meritev hrupa med prireditvijo iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe), medtem ko je IRSOP pristojen za izvajanje ukrepov po končanem čezmernem obremenjevanju okolja s hrupom (na primer za izrekanje globe za prekršek, ker organizator prireditve zvočne naprave uporablja, namešča ali spreminja nastavitve njihove obratovalne električne moči v nasprotju s pridobljenim dovoljenjem iz 2. alineje prvega odstavka 18. člena Uredbe, ali za izrekanje globe za prekršek, ker je iz poročila o izvajanju meritev hrupa razvidno, da so bile med prireditvijo presežene kritične obremenitve iz 5. točke prvega odstavka 18. člena Uredbe).
 
6. Iz inšpekcijske prijave z dne 13. 6. 2015 izhaja, da vlagateljica želi ukrepanje pristojnega inšpekcijskega organa po končani prireditvi, med katero naj bi organizator prireditve zvočne naprave uporabljal v nasprotju s pridobljenim dovoljenjem. Za izvajanje ukrepov nadzora po končanem čezmernem obremenjevanju okolja s hrupom je pristojen IRSOP.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor
Datum vloge:
13. 7. 2015
Datum odločitve:
9. 2. 2017
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Objava:
Dokument:
US31092

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser