Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14422 odločitev)

Opravilna št.:
P-4/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:P.4.16
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Kranju in Policijsko postajo Kranj se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pogoj za vložitev pobude za rešitev spora glede pristojnosti je predhodni obstoj spora o prisojnosti.
Geslo:
1.2.51.7.1 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Posameznik.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Zavrženje, ker ne gre za spor o pristojnosti.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 49.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-4/16-5
9. 2. 2017
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Okrožnega državnega tožilstva v Kranju za rešitev spora glede pristojnosti na seji 9. februarja 2017
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Kranju in Policijsko postajo Kranj se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik vlaga pobudo za rešitev spora glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Kranju in Policijsko postajo Kranj. Navaja, da je dne 29. 9. 2016 na Okrajno sodišče v Škofji Loki vložil obdolžilni predlog zoper Uroša Gracarja zaradi prekrška po prvi alineji prvega odstavka 32. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11 – ZDD-1). Okrajno sodišče v Škofji Loki je v skladu z letnim razporedom na Okrožnem sodišču v Kranju, Okrajnem sodišču v Kranju, Okrajnem sodišču na Jesenicah, Okrajnem sodišču v Radovljici in Okrajnem sodišču v Škofji Loki za leto 2016 št. Su 1139/2015 z dne 11. 12. 2015 zadevo odstopilo Okrajnemu sodišču v Kranju. Slednje se je s sklepom št. PR 301/2016 z dne 6. 10. 2016 izreklo za stvarno nepristojno in zadevo odstopilo v reševanje Policijski postaji Kranj kot pristojnemu prekrškovnemu organu. Pobudnik meni, da je navedena odločitev Okrajnega sodišča v Kranju zmotna, kar utemeljuje s sklicevanjem na odločbo Ustavnega sodišča št. P-1/14 z dne 4. 6. 2015. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da je za odločanje o obdolžilnem predlogu zoper Uroša Gracarja pristojno Okrajno sodišče v Škofji Loki, v skladu z navedenim letnim razporedom pa Okrajno sodišče v Kranju.
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in osme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno odločati o sporu glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi.
 
3. Na podlagi tretjega odstavka 61. člena ZUstS lahko pobudo za rešitev spora glede pristojnosti vloži tudi stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora glede pristojnosti. Iz ustaljene presoje Ustavnega sodišča (npr. sklepi št. P-12/08 z dne 17. 12. 2008, št. P-12/09 z dne 9. 4. 2009 in št. P-2/11 z dne 6. 7. 2011) izhaja, da je pogoj za vložitev pobude za rešitev spora glede pristojnosti predhodni obstoj spora o prisojnosti.
 
4. Iz pobudnikove vloge je razvidno, da se je za nepristojno za odločanje o pobudnikovem obdolžilnem predlogu izreklo Okrajno sodišče v Kranju, ne pa tudi prekrškovni organ, ki mu je bil obdolžilni predlog odstopljen. To pomeni, da v obravnavanem primeru ne gre niti za pozitivni niti za negativni kompetenčni spor. Da bi do spora prišlo, bi se za nepristojnega moral izreči tudi prekrškovni organ. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Datum vloge:
23. 11. 2016
Datum odločitve:
9. 2. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31094

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser