Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14387 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-228/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:
Akt:
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16), 1. in 7. al. 2. odst. 1. čl., 2., 3., 4., 5., 6. in 17. čl. ter 1., 2., 3., 8. in 11. odst. 20. čl.
Izrek:
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnikov, se zavrne.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prve in sedme alineje drugega odstavka 1. člena, 2., 3., 4., 5., 6. in 17. člena ter prvega, drugega, tretjega, osmega in enajstega odstavka 20. člena Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16) se zavrže.
 
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.  
Ustavno sodišče v sklepu ali odločbi ne prikrije osebnih podatkov pobudnika, če ta za to v pobudi ne navede razlogov.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 38.a.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-228/16-4
16. 2. 2017
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Bojana Korena in Mojce Koren, oba Ivančna Gorica, na seji 16. februarja 2017
 

sklenilo:

 
1. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnikov, se zavrne.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prve in sedme alineje drugega odstavka 1. člena, 2., 3., 4., 5., 6. in 17. člena ter prvega, drugega, tretjega, osmega in enajstega odstavka 20. člena Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnika izpodbijata v izreku tega sklepa navedene določbe Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju Odlok).[1] Zatrjujeta, da so v neskladju s 14., 22., 33., 67., 72. in 153. členom Ustave, 171. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP), 37. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 – SPZ), 2., 6., 7., 8., 11., 20., 21., 43., 47., 50., 52. in 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – ZPNačrt), 10. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – ZUreP-1), 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – ZLS) in 164. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13). Ustavnemu sodišču predlagata, naj skladno s 30. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) oceni tudi ustavnost in zakonitost drugih določb Odloka ali drugega predpisa, če so v zvezi z izpodbijanimi določbami Odloka ali če je to nujno za rešitev zadeve. Pobudnika svoj pravni interes utemeljujeta z zatrjevanjem, da njuno zemljišče s stanovanjsko hišo, v kateri prebivata, leži v neposredni bližini območja, na katerem naj bi Občina Ivančna Gorica z izpodbijano ureditvijo Odloka načrtovala spremembo namenske rabe prostora ter umestitev gospodarske cone. Zaradi izpodbijane ureditve Odloka, ki naj bi na tem območju omogočal opravljanje dejavnosti, ki naj bi povzročale prekomerno onesnaženost zraka, povečanje hrupa ter višjo ekološko, komunalno in prometno obremenjenost naselja, v katerem živita, naj bi se kakovost njunega bivanja in uživanja njune lastnine bistveno poslabšala, znižala pa naj bi se tudi vrednost njunih nepremičnin.
 
2. Po drugem odstavku 38.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Pobudnika sta predlagala prikritje svoje identitete, vendar nista navedla razlogov, ki bi tak predlog utemeljevali. Zato je Ustavno sodišče predlog zavrnilo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Gradnja objektov, v katerih naj bi se opravljale načrtovane dejavnosti, neposredno na podlagi Odloka ni mogoča, saj mora pristojni upravni organ na podlagi prostorskega akta v postopku izdaje gradbenega dovoljenja odločiti o dovoljenosti gradnje in predpisati konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Pobudnik lahko v tem postopku, če izkaže svoj pravni interes, sodeluje kot stranski udeleženec (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/09 z dne 3. 3. 2011, Uradni list RS, št. 20/11). V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb Odloka. Zato je Ustavno sodišče njuno pobudo zavrglo (2. točka izreka). 
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 38.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
 
 
 
[1] Z navedenim odlokom je Občina Ivančna Gorica spremenila in dopolnila Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Bojan in Mojca Koren, oba Ivančna Gorica
Datum vloge:
29. 12. 2016
Datum odločitve:
16. 2. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31100

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser