Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-103/15, Up-502/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.103.15
Akt:
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 1. odst. 74. čl. in 1. odst. 77. čl.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 251/2014 z dne 10. 3. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 7/2014 z dne 13. 3. 2014
Izrek:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 251/2014 z dne 10. 3. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 7/2014 z dne 13. 3. 2014 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-103/15-11
Up-502/15-12
23. 1. 2017
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Jurija Eržena, Ljubljana, na seji 23. januarja 2017
 
 
sklenilo:
 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se zavrne.
 
3. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 251/2014 z dne 10. 3. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 7/2014 z dne 13. 3. 2014 se ne sprejme.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
A.
 
1. Gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Območne enote Celje - Novo mesto (v nadaljevanju Gradbeni inšpektor), je pritožniku izdal sklep o dovolitvi izvršbe. Z izpodbijanim sklepom je Gradbeni inšpektor ugotovil, da je inšpekcijska odločba, s katero mu je bila naložena obveznost, da uskladi gradnjo z gradbenim dovoljenjem Upravne enote Trebnje št. 351-69/2007 z dne 7. 5. 2007, izvršljiva, in njeno izvršbo dovolil tako, da je pritožniku naložil, naj do 16. 9. 2013 izvrši inšpekcijsko odločbo, sicer bo izvršbo opravil pooblaščeni izvajalec. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo, Vrhovno sodišče pa zavrglo revizijo.
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14., 22., 23., 25., 33. in 67. člena Ustave. V obširni ustavni pritožbi navaja, da Gradbeni inšpektor ne izpolnjuje izobrazbenega pogoja, določenega v 144. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – ZGO-1), za delovno mesto gradbenega inšpektorja, zato naj bi v njegovi zadevi odločal personalno nepristojen organ. Glede na to meni, da sta izpodbijani odločitvi upravnega organa in Upravnega sodišča nezakoniti in v neskladju z Ustavo. Vrhovnemu sodišču očita, da je zmotno ocenilo, da izpostavljena vprašanja v reviziji niso pomembna pravna vprašanja.
 
3. Pritožnik hkrati vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Zatrjuje neskladje s 25. členom Ustave. Izpodbija tudi prvi odstavek 74. člena in prvi odstavek 77. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) in zatrjuje neskladje z 2. členom Ustave. 
 
 
B.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijane določbe ZJU in ZUP ne učinkujejo neposredno. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 1. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z vloženo ustavno pritožbo. Ker z ustavno pritožbo izpodbijani sodni odločbi ne temeljita na izpodbijanih določbah ZJU, morebitna razveljavitev teh določb ne bi izboljšala pobudnikovega pravnega položaja. Zato pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZJU. Glede na to je Ustavno sodišče njegovo pobudo v tem delu zavrglo (1. točka izreka).
 
6. Po drugem odstavku 26. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena ZUP ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (3. točka izreka).
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sodnik dr. Mitja Deisinger je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
                                              
 
dr. Jadranka Sovdat
                                                                                  Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Jurij Eržen, Ljubljana
Datum vloge:
15. 7. 2015
Datum odločitve:
23. 1. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31102

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser