Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-124/15, Up-631/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.124.15
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 386/2014 z dne 18. 6. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 572/2014 z dne 3. 7. 2014

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 1. odst. 74. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 386/2014 z dne 18. 6. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 572/2014 z dne 3. 7. 2014 se ne sprejme.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) ter prvega odstavka 74. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik ima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-124/15-7
Up-631/15-9
23. 1. 2017

SKLEP

 
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Jurija Eržena, Ljubljana, na seji 23. januarja 2017
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 386/2014 z dne 18. 6. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 572/2014 z dne 3. 7. 2014 se ne sprejme.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) ter prvega odstavka 74. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pritožnik je vložil tožbo zoper sklep Gradbenega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Območne enote Novo mesto - Celje (v nadaljevanju Gradbeni inšpektor), s katerim sta bila njegova predlog za obnovo postopka, končanega z inšpekcijsko odločbo o uskladitvi gradnje z gradbenim dovoljenjem Upravne enote Trebnje št. 351-69/2007 z dne 7. 5. 2007, in predlog za obnovo postopka v zvezi s sklepom o zavrnitvi odloga izvršbe zavržena. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo, Vrhovno sodišče pa zavrglo revizijo.
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14., 22., 23., 25., 33. in 67. člena Ustave. Navaja, da je odločbo o uskladitvi gradnje z gradbenim dovoljenjem podpisal (izdal) Janez Železnik kot gradbeni inšpektor, čeprav naj ne bi izpolnjeval zakonskih pogojev ne za gradbenega inšpektorja ne za uradno osebo. Meni, da neizpolnjevanje pogojev za delovno mesto gradbenega inšpektorja pomeni vprašanje ničnosti celotnega upravnega postopka. Ne strinja se z odločitvijo Upravnega sodišča, da niso izpolnjeni pogoji za obnovo postopka. Vrhovnemu sodišču pa očita, da ni vsebinsko odločalo, zato meni, da gre za izvotlitev pravice do sodnega varstva.
 
3. Pritožnik hkrati vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Meni, da sta izpodbijani zakonski določbi v neskladju s 25. členom Ustave. Izpodbija tudi prvi odstavek 74. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis, ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijane določbe ZUP in ZJU ne učinkujejo neposredno. V takih primerih se pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 1. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z vloženo ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča in zoper sodbo Upravnega sodišča. Vrhovno sodišče je o zavrženju revizije odločilo na podlagi Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1). Upravno sodišče pa je tožbo pritožnika zavrnilo, ker ni izkazal obnovitvenih razlogov iz 260. člena ZUP in ker je bil predlog za obnovo postopka po prvem odstavku 263. člena ZUP vložen prepozno. Odločitev o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZUP in ZJU torej ne bi mogla vplivati na presojo v ustavni pritožbi zatrjevanih kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki se nanašajo na odločitev o zavrženju revizije in na odločitev v zvezi z zavrženjem predloga za obnovo postopka. To pomeni, da se pravni položaj pobudnika z morebitno ugoditvijo pobudi ne bi mogel izboljšati. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (1. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Dunja Jadek Pensa,  dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sodnik dr. Mitja Deisinger je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Jurij Eržen, Ljubljana
Datum vloge:
31. 8. 2015
Datum odločitve:
23. 1. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31103

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser