Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14387 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-152/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.152.16
Akt:
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) (URS)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se zavrže.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za presojo Ustave in predpisov ustavne narave.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.6 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Norm ustavnega ranga.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-152/16-6
24. 2. 2017
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Dušana Ludvika Kolnika, Maribor, na seji 24. februarja 2017
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija Ustavo, ker naj bi bil diskriminiran kot pripadnik nepriznane nemške narodne skupnosti. Ustava naj bi v 5., 11. in 64. členu omejevala posebne pravice avtohtone nemške narodne skupnosti. V zvezi s tem zahteva sodno varstvo na podlagi četrtega in petega odstavka 15. člena Ustave. Meni, da je treba Ustavo dopolniti tako, da bodo tudi avtohtoni nemški narodni skupnosti priznane enake pravice kot avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti.
 
2. Ena od procesnih predpostavk za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem je pristojnost Ustavnega sodišča. Pristojnosti Ustavnega sodišča ureja 160. člen Ustave. Med njimi ni pristojnosti za ocenjevanje ustavne skladnosti ustavnih norm. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (enako sklepi št. U-I-384/96 z dne 3. 4. 1997, OdlUS VI, 48; št. U-I-195/97 z dne 29. 1. 1998, OdlUS VII, 19; tudi št. U-I-7/15 z dne 23. 9. 2015).
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Dušan Ludvik Kolnik, Maribor
Datum vloge:
25. 8. 2016
Datum odločitve:
24. 2. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31106

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser