Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14422 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-12/17, Up-63/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.12.17
Akt:
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. v zvezi s 3. odst. 367.b čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 198/2016 z dne 20. 10. 2016
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 367.b člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 198/2016 z dne 20. 10. 2016 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-12/17-5
Up-63/17-4
2. 3. 2017

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Slavice Mikolič, Murska Sobota, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 2. marca 2017
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 367.b člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 198/2016 z dne 20. 10. 2016 se ne sprejme.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki določa, da Vrhovno sodišče zavrže predlog za dopustitev revizije, če mu stranka ne priloži izvoda pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje. Izpodbija jo v delu, kolikor se nanaša tudi na položaje, ko stranka zaradi očitne pomote predlogu za dopustitev revizije priloži nepopoln izvod sodbe sodišča druge stopnje. Pobudnica zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju z 22. in 23. členom Ustave, ker posega v navedeni človekovi pravici na način, ki ni nujen in sorazmeren s cilji zakonodajalca (pospešitev postopka in poudarjanje načela skrbnosti ter odgovornosti strank in njihovih pooblaščencev).
 
2. Pobudnica vlaga tudi ustavno pritožbo, s katero izpodbija sklep Vrhovnega sodišča, da se zavrže njen predlog za dopustitev revizije, ker mu je priložila izvod pravnomočne sodbe Višjega sodišča, ki mu manjkata druga in tretja stran. Z navedeno odločitvijo naj bi Vrhovno sodišče zelo intenzivno poseglo v pritožničini človekovi pravici do enakega varstva pravic in do sodnega varstva.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Slavica Mikolič, Murska Sobota
Datum vloge:
20. 1. 2017
Datum odločitve:
2. 3. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31110

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser