Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-71/15, Up-298/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.71.15
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2210/2014 z dne 24. 2. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 258/2011 z dne 1. 4. 2014

Pravilnik o postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02, 112/03, 91/09 in 17/10), 1., 2. in 7. odst. 4. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2210/2014 z dne 24. 2. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 258/2011 z dne 1. 4. 2014 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega, drugega in sedmega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02, 112/03, 91/09 in 17/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
 
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo, če pogoji za izjemno obravnavo niso izpolnjeni.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS .
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-71/15-5
Up-298/15-8
7. 3. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Terezije Pucelj, Žužemberk, na seji 7. marca 2017
 
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2210/2014 z dne 24. 2. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 258/2011 z dne 1. 4. 2014 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega, drugega in sedmega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02, 112/03, 91/09 in 17/10) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnica izpodbija prvi, drugi in sedmi odstavek 4. člena Pravilnika o postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (v nadaljevanju Pravilnik). Zatrjuje, da je v neskladju s 153., 154. in 155. členom Ustave, z drugim in četrtim odstavkom 4. člena ter s prvim in tretjim odstavkom 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 41/11 – ZVVJTO). Predlaga "razveljavitev in odpravo" izpodbijanih določb Pravilnika.
 
2. Pobudnica vlaga tudi ustavno pritožbo zoper pravnomočno sodbo, izdano v sporu majhne vrednosti, s katero ji je sodišče delno zavrnilo zahtevek v višini 1.125,00 EUR za povrnitev vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja v občini Žužemberk. Predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe na podlagi tretjega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijane določbe Pravilnika ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Pobudničin pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče kot nedovoljeno zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijanih določb v pobudničini zadevi ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica (že zato) ne izkazuje pravnega interesa za preizkus pobude o ustavnosti in zakonitosti navedenih določb Pravilnika. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
občinski predpis
posamični akt
Vlagatelj:
Terezija Pucelj, Žužemberk
Datum vloge:
18. 5. 2015
Datum odločitve:
7. 3. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31117

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser