Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14422 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-7/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.7.17
Akt:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ)
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Predlagatelj ni izkazal, da bi bil postopek prekinjen v skladu s 156. členom Ustave in prvim odstavkom 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču, zato niso izpolnjeni pogoji za začetek postopka za oceno ustavnosti. 
Geslo:
1.2.51.4.1 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Konkretna presoja norm - Sodišče.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-7/17-10
16. 3. 2017

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, na seji 16. marca 2017
 

sklenilo:

 
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju predlagatelj) izpodbija Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ). V zahtevi navaja, da se je vprašanje ustavnosti navedenega zakona zastavilo pri odločanju o povrnitvi stroškov zobozdravstvenih storitev v socialnem sporu št. III Ps 406/2016, zato je postopek prekinilo s sklepom št. III Ps 406/2016 z dne 16. 12. 2016.
 
2. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na podlagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove ustavnosti. Če navedena pogoja nista izkazana, Ustavno sodišče zahtevo zavrže (prvi odstavek 25. člena ZUstS).
 
3. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi to, da mora sodnik izkazati, da mora izpodbijano zakonsko določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, napolnjujeta okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega odstavka 23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona. Prekinitev postopka predlagatelj izkaže s predložitvijo sklepa o prekinitvi postopka, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti.
 
4. Predlagatelj je zahtevi za oceno ustavnosti ZZVZZ priložil kopijo zapisnika o glavni obravnavi z dne 16. 12. 2016, na kateri je sprejel sklep, da se postopek prekine do odločitve Ustavnega sodišča o ustavnosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14 – v nadaljevanju Pravila). Predlagatelj je z navedenim sklepom izkazal, da je prekinil postopek v socialnem sporu zaradi vložitve zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil in ne zaradi ocene ustavnosti ZZVZZ. Do prekinitve postopka zaradi vložitve zahteve za oceno ustavnosti ZZVZZ v obravnavanem primeru na navedeno sploh (še) ni prišlo. Ker torej pogoj za začetek postopka za oceno ustavnosti iz 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena ZUstS ni izpolnjen, je Ustavno sodišče zahtevo predlagatelja zavrglo.
  
5. Ker je predlagatelj že prekinil postopek, vendar še ni vložil zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil, Ustavno sodišče opozarja, da so sodišča že po Ustavi vezana le na Ustavo in zakon (125. člen Ustave). To pomeni, da predpisov izvršilne veje oblasti pri odločanju ne smejo uporabiti, če ocenijo, da so v neskladju z zakoni oziroma Ustavo. S tem daje Ustava sodniku pooblastilo in mu hkrati nalaga dolžnost, da pri odločanju o pravicah in obveznostih sam izloči nezakonite ali protiustavne "podzakonske" predpise (t. i. exceptio illegalis).[1]
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
[1] Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-205/10 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11), 5. točka obrazložitve.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Datum vloge:
13. 1. 2017
Datum odločitve:
16. 3. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31126

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser