Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14422 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-28/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.28.17
Akt:
Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16 in 50/16), 18. čl. v zvezi z 20. tč. 5. čl. ter 12., 13., 14. in 15. čl.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 9/16), 1. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 18. člena v zvezi z 20. točko 5. člena ter 12., 13., 14. in 15. člena Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16 in 50/16) ter 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 9/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.  
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-28/17-5
22. 3. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe FAMA, podjetje za trženje Vipava, d. o. o., Vipava, Manuele Jerkič, Dobravlje in drugih, ki jih zastopa mag. Danila Žorž, odvetnica v Ajdovščini, na seji 22. marca 2017
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 18. člena v zvezi z 20. točko 5. člena ter 12., 13., 14. in 15. člena Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16 in 50/16) ter 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 9/16) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku tega sklepa navedene določbe občinskih odlokov. Zatrjujejo, da so v neskladju z 2., 14., 33., 35., 44., 67. in 72. členom Ustave. Pravni interes utemeljujejo z dejstvom, da opravljajo dejavnost oziroma so lastniki nepremičnin, stanovanj ali poslovnih prostorov na območju mesta Ajdovščina, ki sta ga izpodbijana občinska predpisa določila kot osrednji prireditveni prostor v občini. Določitev take namembnosti naj bi posameznikom, ki izvajajo poslovno dejavnost, so zaposleni ali živijo na tem območju, povzročala kršitve več človekovih pravic, v posledici pa premik premoženja od pobudnikov na prireditelja. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče izvrševanje izpodbijane ureditve zadrži do končne odločitve.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Iz navedb v pobudi izhaja, da se izpodbijana občinska predpisa nanašata na določitev osrednjega prireditvenega prostora v mestu Ajdovščina, ki obsega javne ceste in druge javne prometne površine (Cankarjev trg in območje starega mestnega jedra). Za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno uporabo ceste, je treba po 13. členu Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZJZ) pridobiti dovoljenje. To pomeni, da izpodbijana predpisa ne učinkujeta neposredno. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79). Da izpodbijana občinska predpisa ne učinkujeta neposredno, se zavedajo tudi pobudniki, ki v predlogu za začasno zadržanje navajajo, da naj bi bilo dokazovanje škode v sodnih postopkih v zvezi z zakonito izdanimi dovoljenji težavno in drago.
 
4. Namen, ki mu stranke v upravnem postopku pri izdaji dovoljenja za izvedbo javne prireditve sledijo, je doseči izdajo dovoljenja (organizator) ali doseči prepoved izvedbe javne prireditve, če predpisani pogoji niso izpolnjeni, oziroma doseči naložitev dodatnih ukrepov za zaščito svojih pravnih interesov pri izvedbi javne prireditve (stranski udeleženec v postopku). Položaj posameznika, ki je prizadet v svojih koristih v zvezi z nezakonitim (tudi protiustavnim) upravnim aktom, določa (tudi) odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/09, Up-860/09, Up-222/10 z dne 10. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 98/11, in OdlUS XIX, 28). V izreku te odločbe je določen način njene izvršitve, po katerem lahko posameznik, če izkaže pravno korist, vloži ugotovitveno ali izpodbojno tožbo zoper upravni akt, s katero dokazuje njegovo nezakonitost tudi zaradi spornosti predpisov, na podlagi katerih je izdan. To pomeni, da bodo pobudniki svoje očitke o protiustavnosti izpodbijanih občinskih predpisov kot podzakonskih aktov morali najprej uveljavljati v upravnem postopku in v postopku sodnega varstva v zvezi z izdanim dovoljenjem za prireditev, upoštevaje Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1), ZJZ in citirano odločbo Ustavnega sodišča. Šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, bi lahko pobudniki vložili pobudo, skupaj z ustavno pritožbo zoper posamični akt, s katerim je bilo odločeno o njihovi pravici. Glede na povedano je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
FAMA, podjetje za trženje Vipava, d.o.o., Vipava, in drugi
Datum vloge:
10. 2. 2017
Datum odločitve:
22. 3. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31135

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser