Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14390 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-135/15, Up-669/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.135.15
Akt:
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) (ZDoh-2), 1. odst. 115. čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 21/2014 z dne 18. 6. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1366/2013 z dne 19. 11. 2013
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 21/2014 z dne 18. 6. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1366/2013 z dne 19. 11. 2013 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-135/15-11
Up-669/15-8
6. 4. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Marije Žiher, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Podjed, o. p. – d. o. o., Ljubljana, na seji 6. aprila 2017
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 21/2014 z dne 18. 6. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1366/2013 z dne 19. 11. 2013 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Davčna uprava Republike Slovenije (sedaj Finančna uprava Republike Slovenije) pritožnici pri odmeri dohodnine za leto 2011 ni priznala davčne olajšave iz prvega odstavka 115. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) za vzdrževanega, šolajočega se zakonca, ker so njegovi dohodki za opravljeno delo študentov in štipendija Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje presegli posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane v višini 2.436,92 EUR letno. Odločitev davčnega organa prve stopnje so potrdili Ministrstvo za finance ter Upravno in Vrhovno sodišče v upravnem sporu.
 
2. Pritožnica je zoper izpodbijani sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča vložila ustavno pritožbo. Hkrati z ustavno pritožbo je vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 115. člena ZDoh-2, ki določa pogoje, pod katerimi se zakonec davčnega zavezanca šteje za vzdrževanega družinskega člana, za katerega se davčnemu zavezancu lahko prizna zmanjšanje letne osnove za odmero dohodnine. Pritožnica zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju s splošnim načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave v zvezi s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, ker prvi in tretji odstavek 115. člena ZDoh-2 drugače opredeljujeta, kaj se šteje za lastne dohodke za preživljanje pri šolajočem se zakoncu in pri šolajočem se otroku. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijani sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča razveljavi ter ugotovi neskladje izpodbijane določbe ZDoh-2 z Ustavo, zakonodajalcu določi rok za odpravo neskladja in določi način izvršitve svoje odločbe.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Marija Žiher, Ljubljana
Datum vloge:
14. 9. 2015
Datum odločitve:
6. 4. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31140

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser