Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-54/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.54.15
Akt:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 44/14 in 102/15) (ZPIZ-1), 6. odst. 417. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 417. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 44/14 in 102/15) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zahtevo zavrže, če predlagatelj ne izkaže ogroženosti pravic delavcev.
Geslo:
1.2.51.3.6 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Reprezentativni sindikat za območje države.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-54/15-6
18. 5. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata državnih organov Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Stošič, odvetnik v Ljubljani, na seji 18. maja 2017
 

sklenilo:

 
Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 417. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 44/14 in 102/15) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Predlagatelj izpodbija šesti odstavek 417. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), po katerem člani zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence nimajo pravice do enkratnega izplačila sredstev z njihovih osebnih računov pod pogoji prej veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1). Zatrjuje kršitve členov 14, 22, 50, 153 in 155 Ustave. Navaja, da izpodbijana določba neposredno posega v delovnopravni položaj njegovih članov, s čimer naj bi izkazoval pravni interes za zahtevo. Zatrjuje, da izpodbijana ureditev grobo posega v že pridobljene pravice javnih uslužbencev in jih postavlja v neenakopraven položaj z drugimi zaposlenimi, za katere ta omejitev ne velja.
 
2. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic lahko na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa z vložitvijo pisne zahteve, če so ogrožene pravice delavcev. Zahtevo za oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisa oziroma za oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ki bo sposobna vsebinske obravnave pred Ustavnim sodiščem, lahko vloži sindikat kot predlagatelj, če izpolnjuje oba procesna pogoja: reprezentativnost in ogroženost pravic delavcev.
 
3. Predlagatelj je izkazal le, da je reprezentativni sindikat v dejavnosti, medtem ko pogoja ogroženosti pravic delavcev niti ne utemeljuje. Za utemeljitev tega pogoja namreč ni upoštevno zatrjevanje predlagatelja, da izkazuje pravni interes za ustavnosodno presojo izpodbijane določbe. To je Ustavno sodišče predlagatelju pojasnilo že v sklepu št. U-I-149/13 z dne 8. 5. 2014; na tem mestu le ponavlja, da je pravni interes procesna predpostavka za vložitev pobude in ne zahteve, ki jo vlaga predlagatelj.[1] Pogoja iz enajste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS predlagatelj torej ni niti utemeljeval. Zato je Ustavno sodišče njegovo zahtevo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Korpič – Horvat.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 

[1] Glej tudi sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-136/11 z dne 11. 4. 2013, št. U-I-113/13 z dne 25. 4. 2013, št. U-I-120/12 z dne 6. 3. 2014 in št. U-I-174/13, U-I-54/14, U-I-200/14 z dne 10. 3. 2016.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sindikat državnih organov Slovenije, Ljubljana
Datum vloge:
16. 4. 2015
Datum odločitve:
18. 5. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31150

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser