Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14390 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-164/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.164.15
Akt:
Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 42/14) in Tehničnega popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 98/13)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnega popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 42/14) in Tehničnega popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 98/13) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če predlagatelj v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
1.5.51.1.4.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Ustavitev postopka zaradi spremembe zakonske ureditve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-164/15-10
18. 5. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 18. maja 2017
 

sklenilo:

 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnega popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 42/14) in Tehničnega popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 98/13) se ustavi.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Predlagateljica izpodbija Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (v nadaljevanju Odlok 1) – tabelarični del (v nadaljevanju Tehnični popravek 1) in Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (v nadaljevanju Odlok 2) – tabelarični del (v nadaljevanju Tehnični popravek 2). Navaja, da Občina Kočevje z izpodbijanima Tehničnima popravkoma ni popravila le redakcijskih napak, temveč je z njima vsebinsko spremenila in dopolnila prostorska akta. Ker Občina teh sprememb in dopolnitev Odlokov 1 in 2 ni sprejela po predpisanem postopku, naj bi bila Tehnična popravka 1 in 2 v neskladju z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt) in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijana akta odpravi.
 
2. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnih popravkov 1 in 2 je v veljavo stopil Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 71/16), ki v prvem odstavku 128. člena med prostorske sestavine planskih aktov ter prostorske ureditvene pogoje, ki z dnem njegove uveljavitve prenehajo veljati, uvršča tudi Odlok 1 in Odlok 2. Ker sta z razveljavitvijo Odlokov 1 in 2 posledično prenehala veljati tudi njuna izpodbijana Tehnična popravka, je Ustavno sodišče z dopisom z dne 7. 4. 2017 predlagateljico pozvalo, naj sporoči, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, izkaže tudi okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti bi bilo treba odpraviti. Opozorilo jo je tudi na posledice, če na poziv ne odgovori. 
 
3. Predlagateljica v postavljenem roku na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
27. 10. 2015
Datum odločitve:
18. 5. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31151

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser