Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14367 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-61/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.61.17
Akt:
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16) (ZPrCP), 23. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-61/17-8
25. 5. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Viktorja Pintariča, Maribor, na seji 25. maja 2017
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija prvi odstavek 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP), ki določa pogoje, pod katerimi policist v postopku o prekršku vozniku zaseže motorno vozilo. Zatrjuje, da je v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena in s 67. členom Ustave. Pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe utemeljuje z navedbo, da je državljan Republike Slovenije in davkoplačevalec, ravnanje z zaseženim vozilom in postopek pa naj bi se plačevala tudi iz proračunskih sredstev. Pobudnik še zatrjuje, da je lastnik vozila, ki se redno uporablja v cestnem prometu, kar naj bi pomenilo, da bi se mu to vozilo lahko zaseglo, tudi če bi prekršek izvršila druga oseba. Meni, da zaseg vozila posega v premoženjska razmerja med zakoncema, saj naj bi bilo po zakonu dopustno, da se vozilo zaseže tudi v primeru, ko hujši prekršek iz izpodbijane določbe stori njegov zakonec. Pobudnik predlaga Ustavnemu sodišču, naj izpodbijano zakonsko določbo razveljavi in do končne odločitve zadrži njeno izvršitev.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice.
 
3. Navedbe pobudnika, da je redni udeleženec v cestnem prometu in da obstaja hipotetična možnost zasega motornega vozila in s tem posega v njegovo pravico do zasebne lastnine, ne utemeljijo posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Sicer pa izpodbijana zakonska določba ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Glede na takšno odločitev Ustavnemu sodišču tudi ni bilo treba odločati o pobudnikovem predlogu za začasno zadržanje izvršitve izpodbijane zakonske določbe.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Viktor Pintarič, Maribor
Datum vloge:
19. 4. 2017
Datum odločitve:
25. 5. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31152

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser