Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14496 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-63/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.63.17
Akt:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15), prvi in drugi odstavek 30. člena.
Izrek:
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnice, se zavrne.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 38.a.3, člena, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-63/17-4
7. 6. 2017
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Špele Krevs, Radomlje, na seji 7. junija 2017
 

sklenilo:

 
1. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnice, se zavrne.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15 – v nadaljevanju ZPIZ-2), ki urejata način izračuna pokojninske osnove zaradi odmere pokojnine. Zatrjuje, da sta v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena, 33. ter 50. členom Ustave. Meni, da se za izračun pokojninske osnove (tako kot npr. osnova za dokup dobe, osnova za prispevek za posebne primere zavarovanja) ne bi smele upoštevati osnove, od katerih je plačevala prispevek za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – ZPIZ/92) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1). Navedena zakona naj bi omogočala tudi prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje za ožji obseg pravic. Osnove za plačilo prispevkov za tovrstno zavarovanje naj bi bile zato nižje kot za zavarovanje za polni obseg pravic. Upoštevanje teh nižjih osnov pri izračunu pokojninske osnove pa naj bi pomenilo, da je njena pokojnina nižja kot bi bila, če se te osnove za izračun pokojninske osnove ne bi upoštevale. Pobudnica navaja, da je zoper odločbo o priznanju in odmeri invalidske pokojnine vložila pritožbo, hkrati pa vlaga pobudo za presojo ustavnosti navedenih določb ZPIZ-2, saj meni, da ti na njen pravni položaj učinkujeta neposredno. Pobudnica hkrati predlaga tudi "odložitev pravnomočnosti odločbe o odmeri pokojnine do odločitve o pobudi", prednostno obravnavo njene pobude ter da se v odločbi o njeni pobudi ne navedejo njeni osebni podatki.
 
2. Po drugem odstavku 38.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Pobudnica je predlagala prikritje svoje identitete, vendar ni navedla razlogov, ki bi tak predlog utemeljevali. Zato je Ustavno sodišče predlog zavrnilo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. O pravici do invalidske pokojnine odloča Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v postopku, kot ga urejata ZPIZ-2 in Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP). Sodno varstvo zoper odločitve Zavoda pa je v skladu z določbami Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr. – ZDSS-1) zagotovljeno v socialnem sporu. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se lahko pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 38.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Špela Krevs, Radomlje
Datum vloge:
24. 4. 2017
Datum odločitve:
7. 6. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31155

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser