Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14502 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-205/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.205.15
Akt:
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in 28/09) (ZPIZVZ), 2. odst. 23. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in 28/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-205/15-6
20. 6. 2017
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Blagoja Mikovića, Ljubljana, na seji 20. junija 2017
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in 28/09) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo. Zatrjuje, da je v neskladju s 14. členom Ustave. Navaja, da mu je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) po izdaji sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1929/2007 z dne 21. 8. 2008 z odločbo št. 24 9875836 z dne 27. 10. 2008 invalidsko vojaško pokojnino ponovno odmeril na podlagi 6. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (v nadaljevanju ZPIZVZ). Opozarja, da se od takrat naprej trudi za uskladitev te pokojnine z vojaškimi predpisi. V zvezi s tem izpostavlja sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1167/2014 z dne 23. 10. 2015 o zavrnitvi pobudnikovega tožbenega zahtevka za odpravo odločitev ZPIZ o zavrženju njegove zahteve za ponovno odmero pokojnine iz leta 2012. Iz te sodbe izhaja strinjanje sodišča z ZPIZ, da ni podlage za spremembo pravnomočno določene višine invalidske pokojnine pobudnika. Poleg tega je sodišče ugotovilo, da je pobudnik že v pravnomočno zaključenem postopku uveljavljal očitek nepravilno določene višine točke. Pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče razveljavi izpodbijano določbo.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena in ustaljeni ustavnosodni presoji je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj, morebitna ugoditev pobudi pa bi privedla do izboljšanja pobudnikovega položaja.
 
3. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Razveljavitev zakona začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi (43. člen ZUstS). Po 44. členu ZUstS pa se zakon, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, o katerih je že bilo pravnomočno odločeno. Zato bi se pobudnikov pravni položaj z morebitno razveljavitvijo zakona lahko izboljšal le, če njegov postopek še ne bi bil pravnomočno končan oziroma če bi bila vložena tudi ustavna pritožba pobudnika zoper posamični akt, ki bi temeljil na razveljavljeni zakonski določbi. Pobudnik zoper pravnomočno odločbo o pokojnini ni vložil ustavne pritožbe. Zato ni izkazal pravnega interesa za izpodbijanje drugega odstavka 23. člena ZPIZVZ in je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Blagoje Miković
Datum vloge:
17. 12. 2015
Datum odločitve:
20. 6. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31156

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser