Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14496 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-211/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.211.16
Akt:
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Številka:    U-I-211/16-7
Datum:      15. 6. 2017
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Pavla Sijanta, Kuzma, na seji 15. junija 2017
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in 85/14) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik je zahteval priznanje pravice do zdraviliškega zdravljenja po tretji alineji 4. točke ("nevrološke in živčno-mišične bolezni") prvega odstavka 45. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravil OZZ). V skladu s 44. členom Pravil OZZ se zdraviliško zdravljenje odobri, če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti. Pobudniku je bila s sodbo št. V Ps 1641/2015 z dne 12. 7. 2016 priznana pravica do 14-dnevnega zdraviliškega zdravljenja v naravnem zdravilišču, vendar šele v novem sojenju v njegovi zadevi. Meni, da ne glede na to, da mu je bila navedena pravica priznana, izkazuje pravni interes za presojo Pravil OZZ. V sodnem postopku, v katerem je uveljavljal priznanje pravice do zdraviliškega zdravljenja, naj bi bili namreč kršeni tako 14., 15., 22. in 51. člen Ustave kot tudi pravice, ki mu jih zagotavlja Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, 15/08 – v nadaljevanju ZPacP) v 5. členu (še posebej pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja), in pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, zagotovljena z 11. členom ZPacP. Te pravice naj bi mu bile kršene še posebej zaradi protiustavnega in nezakonitega pogojevanja pravice do zdraviliškega zdravljenja v 45. členu Pravil OZZ. Pobudnik zahteva, da se Pravila OZZ v "celoti črtajo in izključijo iz uporabe".
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pravila OZZ ne učinkujejo neposredno. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Zavarovanec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (kar vključuje tudi pravico do zdraviliškega zdravljenja) v postopku pred Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po izčrpanju pravnih sredstev v upravnem postopku pa lahko sproži socialni spor pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. Šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev lahko hkrati z ustavno pritožbo vloži tudi pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti izpodbijane ureditve. Svoje ugovore v zvezi s protiustavnostjo izpodbijane ureditve mora pobudnik pred tem nasloviti na sodišče, ki je na podlagi 125. člena Ustave vezano na Ustavo in zakon, ne pa tudi na podzakonske predpise ali predpise lokalnih skupnosti. Ustava namreč daje sodniku pooblastilo in nalaga dolžnost, da pri odločanju o pravicah in obveznostih v takih primerih sam izloči "podzakonske" predpise (t. i. exceptio illegalis). Glede na navedeno pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt zavoda za zdravstveno zavarovanje
Vlagatelj:
Pavel Sijanta, Kuzma
Datum vloge:
18. 11. 2016
Datum odločitve:
15. 6. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31159

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser