Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-90/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.90.17
Akt:
Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16) (ZZPISI), 4. odst. 8. čl. in 11. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 8. člena in 11. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-90/17-7
29. 6. 2017
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sandija Fingušta, Orehova vas, Zlatka Lešnika, Radizel, Rada Lobnika, Orehova vas in Bojana Požarja, Ljubljana, ki jih zastopata Franci Matoz, odvetnik v Kopru, in Ana Rugelj, odvetnica v Ljubljani, na seji 29. junija 2017
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 8. člena in 11. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudniki izpodbijajo četrti odstavek 8. člena in 11. člen Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (v nadaljevanju ZZPISI). Zatrjujejo, da sta izpodbijani določbi v neskladju s 14., 22., 25., 33., 67. in 69. členi Ustave. Pravni interes utemeljujejo z navedbami, da so lastniki nepremičnin, ki so v območju, na katerem je predvidena gradnja strateške investicije. Navajajo, da bodo na podlagi 11. člena ZZPISI lahko razlastninjeni. Vlada naj bi na podlagi četrtega odstavka 8. člena ZZPISI sprejela sklep, v katerem je določila nepremičnine na razvojnem območju, ki bo namenjeno gradnji v javno korist.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. Četrti odstavek 8. člena ZZPISI ureja pogoje za izdajo sklepa Vlade, s katerim Vlada ugotovi izpolnjevanje pogojev za strateško investicijo na razvojnem območju. V skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 8. člena ZZPISI Vlada v sklepu določi seznam nepremičnin z zemljiškimi parcelami na razvojnem območju, na katerih je gradnja predvidena v javno korist. V 11. členu ZZPISI so urejene posebnosti razlastitvenega postopka za namen gradnje za izvedbo strateške investicije iz 5. člena ZZPISI. Pobudnikom bo v razlastitvenem postopku izdana odločba o razlastitvi (prvi odstavek 102. člena Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – ZUreP-1). Zoper tako odločbo imajo lastniki nepremičnin tako pritožbo kot tudi tožbo v upravnem sporu. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82).
 
4. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da zgolj možnost, da bo izpodbijana določba v prihodnosti uporabljena kot pravna podlaga za razlastitev nepremičnin pobudnikov, za izkaz pravnega interesa ne zadostuje.[1] Očitke o morebitni protiustavnosti izpodbijanih določb bodo pobudniki lahko uveljavljali v razlastitvenem postopku, če bo ta uveden, in šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev tudi s pobudo.
 
5. Ker pobudniki ne izkazujejo neposrednega pravnega interesa za presojo četrtega odstavka 8. člena in 11. člena ZZPISI, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica

[1] Glej sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-205/11 z dne 12. 10. 2011, št. U-I-412/06 z dne 6. 2. 2008, št. U-I-56/07 z dne 25. 9. 2008, št. U-I-41/08 z dne 25. 9. 2008, št. U-I-329/13 z dne 5. 1. 2015, št. U-I-287/11 z dne 20. 9. 2012, št. U-I-225/11 z dne 16. 1. 2012.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sandi Fingušt in drugi
Datum vloge:
30. 5. 2017
Datum odločitve:
29. 6. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31162

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser