Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-111/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.111.17
Akt:
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) (ZVRK), 6. čl.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 12. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) se zavrne.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) kot neutemeljeno, če pobudnik v novi vlogi ne navede okoliščin, ki jih Ustavno sodišče ni ocenjevalo že v zadevi, v kateri je že odločilo, in ki bi lahko pripeljale do drugačne odločitve Ustavnega sodišča. 
Geslo:
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-111/17-5
13. 7. 2017
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Blaža Babiča, Ljubljana, na seji 13. julija 2017
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) se zavrne.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija 6. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju ZVRK) in 12. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju ZRTVS-1). Zatrjuje njuno neskladje s 1., 2., 3., 5., 8., 14., 15., 22., 26., 39., 44., 63., 67., 74. in 153. členom Ustave ter 2., 19. in 26. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/91, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP). Navaja, da izpodbijana zakonska ureditev ne zagotavlja enakopravne obravnave vseh organizatorjev referendumske in volilne kampanje, ker izdajateljem medijev dopušča, da sami v skladu z lastnimi interesi določijo pravila za izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju, in ker izdajatelji medijev dopuščajo razlikovanje med parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami. Meni, da bi moral zakon določiti, da bi morali vsi izdajatelji medijev (tako javni kot zasebni) vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma za oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju.
 
3. Ustavno sodišče je vsebinsko enake določbe že obravnavalo (npr. sklep št. U-I-281/07 z dne 10. 4. 2008, odločba št. U-I-372/96 z dne 4. 3. 1999, Uradni list RS, št. 22/99, in OdlUS VIII, 44, sklep št. U-I-308/05 z dne 9. 2. 2006, sklep št. U-I-267/11 z dne 3. 11. 2011, sklep št. U-I-119/11 z dne 3. 11. 2011, sklep št. U-I-285/11 z dne 15. 12. 2011 in sklep št. U-I-291/11 z dne 5. 4. 2012). Ugotovilo je, da razlikovanje v obsegu časa, ki je v okviru volilne oziroma referendumske kampanje na Radioteleviziji Slovenija na razpolago zunajparlamentarnim strankam (ena tretjina) in parlamentarnim strankam (dve tretjini), ni protiustavno. Prav tako je ugotovilo neutemeljenost očitka, da drugačna ureditev volilne oziroma referendumske kampanje v medijih v zasebni lasti povzroča diskriminacijo kandidatov v teh medijih, ker je pravni položaj medijev glede na dejstvo, ali delujejo v zasebnopravni ali v javnopravni sferi, različen. Neskladja z Ustavo pa po presoji Ustavnega sodišča tudi ni mogoče utemeljiti z zavzemanjem za drugačno ureditev, po kateri bi v vseh medijih veljala enaka pravila glede predstavljanja kandidatov in programov v času kampanje.
 
4. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnik ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istih vprašanjih, niti ne odpira novih ustavnopravnih vprašanj. Zato je njegovo pobudo zavrnilo.
 
5. Zaradi takšne odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Blaž Babič, Ljubljana
Datum vloge:
10. 7. 2017
Datum odločitve:
13. 7. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US31167

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser