Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-221/16, Up-1042/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.221.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 320/2016 z dne 21. 6. 2016 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5708/2014 z dne 22. 4. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 320/2016 z dne 21. 6. 2016 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5708/2014 z dne 22. 4. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo.

Če morebitna ugoditev ustavni pritožbi ne bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja, jo Ustavno sodišče zavrže.

Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-221/16-6
Up-1042/16-12
13. 7. 2017
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe KOLOSEJ KINEMATOGRAFI, d. o. o. – v stečaju, Ljubljana, ki jo zastopa Iztok Ščernjavič, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. julija 2017
 
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 320/2016 z dne 21. 6. 2016 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5708/2014 z dne 22. 4. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper v 1. točki izreka navedene sklepe sodišč in zatrjuje kršitev 22. člena Ustave, ker naj bi bili obrazložitvi sodišč v sklepih o preizkusu o terjatev bank v postopku prisilne poravnave navidezni, kar naj bi vplivalo tudi na izpodbijani sklep Višjega sodišča o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka nad pritožnico. Tretji odstavek 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) pa naj bi bil v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 320/2016 v zvezi z 2. točko izreka sklepa sodišča prve stopnje zavrglo, ker je prepozna, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 pa jo je zavrglo, ker pritožnica za odločitev o njej nima pravnega interesa glede na to, da je o tem sklepu Ustavno sodišče že odločilo z odločbo št. Up-893/16, U-I-194/16 z dne 20. 4. 2017 (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju  ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijana določba ZFPPIPP ne učinkuje neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov. Pobudnica je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe utemeljevala z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnice ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za pobudo. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, druge in četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki: dr. Matej Accetto, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sodnica dr. Dunja Jadek Pensa je bila pri odločanju o zadevi izločena. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Družba KOLOSEJ KINEMATOGRAFI, d. o. o., - v stečaju, Ljubljana
Datum vloge:
14. 12. 2016
Datum odločitve:
13. 7. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31171

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser