Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-94/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.94.17
Akt:
Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16), 1. odst. 6. čl.

Povprečne standardne tarife za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 6. člena Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16) in Povprečne standardne tarife za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007 se zavrže.
Evidenčni stavek:
V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki po svoji pravni naravi ni predpis.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.9 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Akta, ki ni mednarodna pogodba/zakon/predpis.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-94/17-4
18. 7. 2017
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Andreja Benkoviča, Bogojina, na seji 18. julija 2017
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 6. člena Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16) in Povprečne standardne tarife za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007 se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Pobudnik izpodbija prvi odstavek 6. člena Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (v nadaljevanju Pravilnik), ki določa način izračuna polne cene subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj. Izpodbija tudi Povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu št. 1/2007 z dne 27. 3. 2007 (v nadaljevanju Tarifa). Pobudnik zatrjuje, da je Tarifa splošni akt, ki bi ga morala sprejeti Vlada, ne pa Direkcija Republike Slovenije za ceste. Zato naj bi bila Tarifa v neskladju z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11 – ZGJS), Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16 – ZDU-1) in Uredbo o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 88/04). Pobudnik zatrjuje, da izvajalci linijskih prevozov ne zaračunavajo vozovnic po veljavni tarifi, ki je bila sprejeta z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 73/09 – v nadaljevanju Uredba). S tem naj bi bili potniki oškodovani, saj naj bi plačevali višjo ceno. Prvi odstavek 6. člena Pravilnika naj bi ceno subvencionirane polletne vozovnice določal na podlagi nezakonite Tarife. Glede na navedeno naj bi bil Pravilnik v neskladju z zakoni in Uredbo. Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da je uporabnik javnega potniškega prometa in oče dveh dijakinj, ki sta upravičeni do subvencioniranega prevoza.
 
 
B.
 
2. Ustavno sodišče je po prvem odstavku 160. člena Ustave med drugim pristojno odločati o skladnosti zakonov z Ustavo, o skladnosti podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni ter o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Ustavno sodišče je že večkrat ocenjevalo, ali je treba podzakonski akt šteti za predpis in pod kakšnimi pogoji. Pri podzakonskih aktih so za oceno ključni materialni kriteriji. Tako je Ustavno sodišče v več odločbah zapisalo, da je, ne glede na izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje formalnih pogojev, treba šteti za predpis akt, v katerem so vsebovane splošne in abstraktne norme, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti pravnih subjektov, ali če bi te norme navzven povzročale pravne učinke.[1] Presoja Ustavnega sodišča je torej odvisna od odgovora na vprašanje, ali je izpodbijani akt predpis oziroma splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ali pa gre za drugo vrsto akta, katerega ustavnosti in zakonitosti Ustavno sodišče ni pristojno presojati.
 
3. Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu je gospodarska javna služba (prvi odstavek 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPCP-2). Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da akti, ki določajo konkretno ceno javne storitve, ne vsebujejo določb, ki bi bile po svoji pravni naravi abstraktna in generalna pravna pravila in zato niso predpis.[2]
 
4. Ker Tarifa ne vsebuje določb o načinu oblikovanja in obračunavanja cen, ki bi bile po svoji pravni naravi abstraktna in generalna pravna pravila, ni predpis. Ustavno sodišče za oceno njene ustavnosti in zakonitosti ni pristojno, zato je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Tarife zavrglo.
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
6. Prvi odstavek 6. člena Pravilnika, ki določa merila za izračun polne cene subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj, ne učinkuje neposredno. Pravica do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov je pravica, ki se zagotavlja iz sredstev državnega proračuna (114.a člena ZPCP-2). Pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do subvencioniranega prevoza, določa 114.b člen ZPCP-2. Upravičenec mora vložiti vlogo pri izvajalcu javnega linijskega prometa (peti odstavek 17. člena ZPCP-2 in 3. člen Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, Uradni list RS, št. 56/16). Izvajalec vlogo sprejme in jo vnese v evidenco ministrstva, pristojnega za promet.[3] Izvajalec lahko izda elektronsko vozovnico na podlagi odločitve ministrstva o upravičenosti vlagatelja do subvencije za prevoz (peti odstavek 17. člena ZPCP-2). To pomeni, da ministrstvo, pristojno za promet, o upravičenosti do subvencioniranega prevoza odloči z upravno odločbo (prva alineja petega odstavka 17. člena ZPCP-2). Ker zakon ne določa, da je zoper odločbo ministrstva dopustna pritožba (drugi odstavek 230. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP), je pobudniku sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu.
 
7. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe Pravilnika. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 6. člena Pravilnika zavrglo.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
[1] Glej na primer sklepa št. U-I-40/03 z dne 13. 3. 2003 in št. U-I-95/01 z dne 21. 6. 2001 (OdlUS X, 127).
[2] Glej sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-54/00 z dne 23. 3. 2000 (OdlUS IX, 72), št. U-I-101/01 z dne 21. 6. 2001 (OdlUS, X, 128) in št. U-I-301/04 z dne 20. 10. 2005.
[3] Podatki, ki se vodijo v evidenci subvencije prevoza, so določeni v dvanajstem odstavku 16. člena ZPCP-2.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Andrej Benkovič, Bogojina
Datum vloge:
7. 6. 2017
Datum odločitve:
18. 7. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31176

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser