Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14424 odločitev)

Opravilna št.:
Up-576/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:Up.576.17
Akt:
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 190/2017 z dne 5. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4421/2016 z dne 17. 1. 2017
Izrek:
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 190/2017 z dne 5. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4421/2016 z dne 17. 1. 2017 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pritožnica ni izkazala, da bi iz upravičenega razloga zamudila rok za vložitev ustavne pritožbe, zato je bilo treba predlog za vrnitev v prejšnje stanje zavrniti.
 
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.2.15 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Odločitev o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 6.1, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-576/17-11
19. 7. 2017
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Orbinet d. d. v stečaju, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Marko Smole, na seji 19. julija 2017
 

sklenil:

 
 
1. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 190/2017 z dne 5. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4421/2016 z dne 17. 1. 2017 se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pritožnica je 30. 6. 2017 vložila ustavno pritožbo zoper v 2. točki izreka tega sklepa navedene sodne odločbe. Navaja, da je ustavno pritožbo vložila po poteku roka iz prvega odstavka 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), vendar ob sklicevanju na tretji odstavek 52. člena ZUstS in 117. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – v nadaljevanju ZPP) predlaga izjemno obravnavo oziroma vrnitev v prejšnje stanje. V utemeljitev predloga navaja, da vlaga ustavno pritožbo po izteku roka zaradi bolezni zakonitega zastopnika, ki mu je onemogočila vložitev ustavne pritožbe v predpisanem 60- dnevnem roku. Ustavni pritožbi prilaga dve odločbi Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, ki potrjujeta, da je bil zakoniti zastopnik pritožnice (in podpisnik ustavne pritožbe) od 13. 4. 2017 do 30. 4. 2017 ter od 1. 5. 2017 do 15. 6. 2017 "začasno nezmožen za delo (BOLEZEN)".
 
2. Ker predloga za izjemno obravnavo ni mogoče utemeljiti zgolj s sklicevanjem na tretji odstavek 52. člena ZUstS, pritožnica pa po vsebini uveljavlja razloge, ki naj bi opravičevali zamudo pri vložitvi ustavne pritožbe,[1] je Ustavno sodišče njen predlog obravnavalo kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje.
 
3. Opravičenost vzrokov za vrnitev v prejšnje stanje se presoja po subjektivnih okoliščinah predlagatelja.[2] Vprašanje nezakrivljenosti zamude se ne presoja le glede na okoliščine v zvezi z dogodkom, ki je v ožjem smislu povzročil zamudo (torej bolezen), pač pa glede na okoliščine v zvezi z vprašanjem, ali bi stranka kljub takšnemu dogodku lahko pozneje zagotovila, da do zamude pri opravi procesnega dejanja ne bi prišlo. Le v primeru, da tega ne more zagotoviti, je zamuda neodvrnljiva.[3] Ustavno sodišče je tudi že potrdilo stališče, da mora stranka v primeru svoje sicer opravičene zadržanosti poskrbeti za opravo dejanja prek pooblaščenca.[4] Ustavno sodišče ugotavlja, da se izpodbijana sklepa glasita na pritožnico kot pravno osebo in ne na zakonitega zastopnika pravne osebe kot fizično osebo. Rok za vložitev ustavne pritožbe se je iztekel 27. 6. 2017, priložena potrdila pa izkazujejo nezmožnost za delo zakonitega zastopnika do 15. 6. 2017. Od pravne osebe, ki ji grozi stečaj, se pričakuje nadvse skrbno in ažurno ravnanje v zvezi z vsemi dejanji, ki utegnejo stečaj (morda) utemeljeno preprečiti. Po oceni Ustavnega sodišča bi pritožnica ob zadostni skrbnosti lahko poskrbela za pravočasno vložitev ustavne pritožbe (po pooblaščencu). Ustavno sodišče iz navedenega razloga zaključuje, da zamuda pritožnice ni bila neodvrnljiva. Predlog pritožnice za vrnitev v prejšnje stanje je Ustavno sodišče iz navedenega razloga zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna (2. točka izreka).
 
5. Senat je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 6. člena ZUstS in četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi predsednica senata dr. Dunja Jadek Pensa ter članici dr. Etelka Korpič – Horvat in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
                                                                                                   Predsednica senata
 
[1] Tako na primer sklep Ustavnega sodišča št. Up-307/06 z dne 22. 11. 2006, 5. točka obrazložitve.
[2] Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-510/03 z dne 9. 6. 2005, Uradni list RS, št. 59/05, in OdlUS XIV, 95.
[3] Prim. odločbo št. Up-552/09 z dne 23. 9. 2010, Uradni list RS, št. 81/10.
[4] Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-184/98 z dne 2. 2. 1999, 3. točka obrazložitve (OdlUS VIII, 134).
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Orbinet d. d. v stečaju, Ljubljana
Datum vloge:
3. 7. 2017
Datum odločitve:
19. 7. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31177

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser