Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-99/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.99.15
Akt:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/06 in 06/07), 1. in 6. odst. 13. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in šestega odstavka 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/06 in 06/07) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če predlagatelj (zahteve) v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-99/15-11
21. 9. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 21. septembra 2017
 
 

sklenilo:

 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in šestega odstavka 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/06 in 06/07) se ustavi.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Predlagateljica izpodbija prvi in šesti odstavek 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (v nadaljevanju Odlok) glede vsebine, ki jima jo daje Obvezna razlaga prvega in šestega odstavka 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica, Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 6/06 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 6/07 – v nadaljevanju Obvezna razlaga). Obvezna razlaga interpretira Odlok v delu, kjer so opisane skupne oziroma ustrezne parkirne površine tako, da določa, da je pri večstanovanjskih objektih v sredinskem delu območja treba zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, in sicer najmanj 2,5 parkirišči na stanovanjsko enoto. Predlagateljica meni, da je Občina Komenda z Obvezno razlago dejansko spremenila vsebino Odloka. Ker bi zato morala izpeljati predpisan postopek priprave in sprejetja sprememb in dopolnitev prostorskega akta, je izpodbijani akt po prepričanju predlagateljice v neskladju z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – ZPNačrt), po katerem se spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem, in posledično s 153. členom Ustave.
 
2. Med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti je Občina Komenda sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 08/16 – v nadaljevanju Odlok 2), s katerim je spremenila 13. člen Odloka (5. člen Odloka 2). Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) pozvalo predlagateljico, naj sporoči, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, izkaže tudi okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti bi bilo treba odpraviti. Opozorilo jo je tudi na posledice, če na poziv ne odgovori.
 
3. Predlagateljica v postavljenem roku na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
13. 7. 2015
Datum odločitve:
21. 9. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31187

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser